Ny godsterminal kan bli gull

Ny godsterminal kan bli gull

En godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna kan bygges for en brøkdel av kostnadene for de andre alternativene i bergensregionen. En utbygging vil kunne gjennomføres uten store miljøkonflikter og med betydelige samfunnsmessige gevinster, viser beregninger fra Sweco.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR skal på sikt flytte godsterminalen på Nygårdstangen ved jernbanestasjonen i Bergen ut av byen. Ny lokalisering er tidligere utredet i friområdet Hordnesskogen i Rådal i sør, og Unneland i øst. Disse alternativene har møtt stor motstand og skapt mye støy.

Nå har Sweco Norge på oppdrag fra Osterøy kommune utredet muligheter for et alternativ med godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna, mellom Takvam og Romslo.

[factbox id="1"]

Betydelig billigere

Et forsiktig overslag viser at en «nøkkelklar» godsterminal kan bygges for anslagsvis 1,5 milliarder kroner. Dette er betydelig billigere enn estimatene for ny godsterminal i fjell i Trondheim, som har en prislapp på 14 milliarder kroner, og alternativene Unneland og Rådal som er beregnet til henholdsvis 5,6 og 7,2 milliarder kroner.

– Dette alternativet er basert på minimal mellomlagring og ompakking av gods. Det er mulig å gjennomføre fordi tunnelen vil ligge i direkte tilknytning til sjø, vei og jernbane. Da blir også arealbehovet mindre og kostnadene betydelig lavere. Det er heller ingenting som tyder på at dette ikke skal kunne gjennomføres fysisk og teknisk, sier fagspesialist Mona Mortensen i avdeling vann, plan og samferdsel ved Swecos bergenskontor.

Mindre fotavtrykk

Hun fremhever også at det er mulig å oppnå store samfunnsmessige gevinster gjennom minimal beslagleggelse av åpne arealer, og mindre tungtransport og forurensing i bynære områder. I tillegg vil store, verdifulle arealer i Bergen sentrum frigjøres.

– Dette alternativet ligger under bakken og setter betydelig mindre fotavtrykk på utsiden i forhold til de andre alternativene som har skapt voldsom lokal motstand. I Hordnesskogen og på Unneland ble jordbruksareal, friareal og mange private eiendommer berørt. Vårt alternativ vil i langt mindre grad berøre landbruk, natur og private eiendommer og dermed få begrensede miljøkonsekvenser, sier Mortensen.

Parallell planlegging

Idéen til utredningen ble lansert av industrikonsulent Lars Mjøs i Osterøy Industrilag og dr. oecon Aksel Mjøs ved Norges handelshøyskole i en kronikk i Bergens Tidende. Der konkluderer de med at bygging av ny godsterminal kan koordineres med bygging av tunnelene for ny E16 og nytt jernbanespor mellom Bergen-Voss.
Osterøy kommune fulgte opp innspillet og engasjerte Sweco for å utrede alternativet.

Realistisk alternativ

Fagkonsulentene i Sweco har vurdert om konseptet godsterminal i tunnel er mulig å gjennomføre, både med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og kostnader. Prosjektet startet opp i januar 2017. Det er gjennomført en idédugnad der Osterøy kommune og lokale næringsinteresser var representert sammen med Swecos fagkonsulenter.

– Osterøy kommune er opptatt av å få rapporten frem i lyset nå, for å lansere et realistisk alternativ til godsterminal i tilknytning til det pågående planarbeidet for ny E16 og nytt dobbeltspor på Bergensbanen. Vi mener absolutt det er et alternativ som bør tas med videre i prosessen, sier Mortensen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen