Ny godsterminal kan bli gull

Ny godsterminal kan bli gull

En godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna kan bygges for en brøkdel av kostnadene for de andre alternativene i bergensregionen. En utbygging vil kunne gjennomføres uten store miljøkonflikter og med betydelige samfunnsmessige gevinster, viser beregninger fra Sweco.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR skal på sikt flytte godsterminalen på Nygårdstangen ved jernbanestasjonen i Bergen ut av byen. Ny lokalisering er tidligere utredet i friområdet Hordnesskogen i Rådal i sør, og Unneland i øst. Disse alternativene har møtt stor motstand og skapt mye støy.

Nå har Sweco Norge på oppdrag fra Osterøy kommune utredet muligheter for et alternativ med godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna, mellom Takvam og Romslo.

[factbox id="1"]

Betydelig billigere

Et forsiktig overslag viser at en «nøkkelklar» godsterminal kan bygges for anslagsvis 1,5 milliarder kroner. Dette er betydelig billigere enn estimatene for ny godsterminal i fjell i Trondheim, som har en prislapp på 14 milliarder kroner, og alternativene Unneland og Rådal som er beregnet til henholdsvis 5,6 og 7,2 milliarder kroner.

– Dette alternativet er basert på minimal mellomlagring og ompakking av gods. Det er mulig å gjennomføre fordi tunnelen vil ligge i direkte tilknytning til sjø, vei og jernbane. Da blir også arealbehovet mindre og kostnadene betydelig lavere. Det er heller ingenting som tyder på at dette ikke skal kunne gjennomføres fysisk og teknisk, sier fagspesialist Mona Mortensen i avdeling vann, plan og samferdsel ved Swecos bergenskontor.

Mindre fotavtrykk

Hun fremhever også at det er mulig å oppnå store samfunnsmessige gevinster gjennom minimal beslagleggelse av åpne arealer, og mindre tungtransport og forurensing i bynære områder. I tillegg vil store, verdifulle arealer i Bergen sentrum frigjøres.

– Dette alternativet ligger under bakken og setter betydelig mindre fotavtrykk på utsiden i forhold til de andre alternativene som har skapt voldsom lokal motstand. I Hordnesskogen og på Unneland ble jordbruksareal, friareal og mange private eiendommer berørt. Vårt alternativ vil i langt mindre grad berøre landbruk, natur og private eiendommer og dermed få begrensede miljøkonsekvenser, sier Mortensen.

Parallell planlegging

Idéen til utredningen ble lansert av industrikonsulent Lars Mjøs i Osterøy Industrilag og dr. oecon Aksel Mjøs ved Norges handelshøyskole i en kronikk i Bergens Tidende. Der konkluderer de med at bygging av ny godsterminal kan koordineres med bygging av tunnelene for ny E16 og nytt jernbanespor mellom Bergen-Voss.
Osterøy kommune fulgte opp innspillet og engasjerte Sweco for å utrede alternativet.

Realistisk alternativ

Fagkonsulentene i Sweco har vurdert om konseptet godsterminal i tunnel er mulig å gjennomføre, både med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og kostnader. Prosjektet startet opp i januar 2017. Det er gjennomført en idédugnad der Osterøy kommune og lokale næringsinteresser var representert sammen med Swecos fagkonsulenter.

– Osterøy kommune er opptatt av å få rapporten frem i lyset nå, for å lansere et realistisk alternativ til godsterminal i tilknytning til det pågående planarbeidet for ny E16 og nytt dobbeltspor på Bergensbanen. Vi mener absolutt det er et alternativ som bør tas med videre i prosessen, sier Mortensen.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen