Ny E6 skal gå utenom Berkåk

Ny E6 skal gå utenom Berkåk

Stamveinettet er i ferd med å oppgraderes og lokale krefter rundt i landet har fryktet for næringsgrunnlaget når europaveien ikke lenger skal gå gjennom sentrum. I Rennebu støtter kommunestyret utredningen som konkluderte med at hovedalternativet med E6 i tunnel via Berkåk sentrum er det beste alternativet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hovedalternativet innebærer at ny E6 vil passere tettstedet i tunnel og få tilkobling rett nord for sentrum. Dette innebærer store muligheter for å utvikle Berkåk som et funksjonelt handels- og servicesenter i årene fremover.

[img id="1"]

Det har vært klaget på standarden på norskeveier, og Nye Veier AS er etablert for å få fortgang i byggingen av nye strekninger. Oppstartsporteføljen er på 130 milliarder kroner, og omfatter 8 prosjekter i Sør-Norge. E6 Ulsberg-Melhus (unntatt E6 Vindåsliene–Korporal bru), E6 Ranheim – Værnes og E6 Kvithammar – Åsen er prosjektene i Trøndelag.

– Trøndelag trenger oppgradering av E6. Nord for Trondheim er det tunneler som ikke holder EU-standard. Sørover er det lange strekk med dårlig veistandard. Foreløpig er vi kommet til den konklusjonen at vi vil prioritere nord først, sier underdirektør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS.

Dårlig standard

Store deler av den 70 km lange strekningen mellom Ulsberg og Skjerdingstad sør for Melhus har dårlig standard. Årsdøgnstrafikken på Melhus er 11 000, mens den på Berkåk er 5900 (2014). Statens vegvesen er i gang med planlegging for sammenhengende god vegstandard på strekningen.

– Målsettingen er at denne korridoren har et effektivt og trafikksikkert transportsystem for personer og gods om ikke alt for mange år. Reisetida på den ca. 66 km lange strekningen er beregnet å bli ca. 17 min kortere enn med dagens veg, og ulykkesfrekvensen vil bli markant redusert, sier prosjektleder i vegvesenet, Lars Bjørgård.

[factbox id="1"]

Statens vegvesens konsept innebærer en sammenhengende utbygging av ny E6 mellom Ulsberg og Skjerdingstad i hovedsak med to-/trefelts veg med midtrekkverk sør for Støren og firefelts motorveg nord for Støren. Den nye veien skal bli 4,5 km kortere og gi ca. 17 minutter raskere kjøretid.

– På strekningen skal det bygges ett løps og to løps tunneler. Ett løps tunneler planlegges med intensjon om fremtidig utvidelse til to løp, forteller Bjørgård.

Utenom sentrum

Reguleringsplanen på strekningen E6 Ulsberg-Garli legger til rette for etablering av ny europavei på 18,5 km gjennom Rennebu kommune. Veien vil få to tunneler, tre planskilte kryss og mange større og mindre bruer. Nasjonale mål er bedre fremkommelighet, reduserte klimautslipp samt å redusere trafikkulykker.

Mens ny E6 i Oppdal kommune er lagt gjennom sentrum (!) blir den i Rennebu lagt i tunnel, slik at trafikken ledes utenom Berkåk sentrum.

– Vi er positive til planene for ny E6 på strekningen Ulsberg – Melhus. Men det er en sterk ulykkesbelastet vei, og vi hadde gjerne sett at anleggsarbeidene kunne komme i gang noe tidligere, sier ordfører Ola Øie (Ap) i Rennebu kommune.

[img id="2"]

– I dag trafikkeres E6 av landsbruksredskaper og syklister på treningstur. Forbikjøringsmulighetene er dårlige og yrkestrafikken blir forsinket. I tillegg til møteulykker er det en avkjøringer på veien, så jeg tror forsikringsselskapene ser frem til at veien blir utbedret, sier Øie.

Mange i Berkåk har vært negative til å legge ny europavei utenom sentrum. Krefter i næringslivet har hevdet at det vil føre til en langsom død for kommunesenteret. Nå ser det ut til at vinden har snudd. I mai fattet kommunestyret (mot 1 stemme) et vedtak som støtter planene.

– Jeg er optimistisk og tror på fremtiden. Det vil bli veldig mye bedre å bo på Berkåk når vi får tungtrafikken utenom sentrum, sier Øie.

– Dessuten vil nyveien tangere bygda med avkjørsler nære sentrum, og det vil nok også fremover blir mange som tar en liten avstikker for å fylle drivstoff og handle. Vi har også planlagt et stort næringsområde sør for sentrum. Det er vel sannsynlig at det skjer en dreining av handelsvirksomheten dit, sier han.

Fredet lakseelv

Prosjektet har en del spennende utfordringer. I Sokndalen er det mange hensyn å ta, der er strekningen Vindåsliene – Korporal Bru er tatt ut av Nye Veier sin portefølje.

[img id="3"]

– Det er mye å forholde seg til. Gaula er et vernet vassdrag og en viktig lakseelv, så den bør vi unngå. Så skal vi ikke ta mer enn høyst nødvendig av det lille landbruksarealet som er i dalsidene. Å legge hele veien inne i fjellet er ikke økonomisk. Det er heller ikke bra for trafikantene generelt og turismen spesielt, sier Bjørgård.

Man skal forsere flere bratte skjæringer, og sør for Berkåk kommer det en ny bru over Stavåa.

– Vi vil unngå å gå ned i juvet med brupilarer, derfor vil planlegges det en ”fritt-frem-bygg-bru”, sier Bjørgård.

Lengde fra dalside til dalside er 190 meter, mens brua vil få total lengde på 248 meter. Høyden fra dalbunn og opp til E6 blir ca 70 m.

– Det er tverrpolitisk enighet om å bruke penger på god infrastruktur. Det er bra både for trafikken og for de som bor i områdene. Nå har Statens Vegvesen regulert ca. 70 km vei på 2,5 år. Så gjelder det å få veien bygd, sier Bjørgård.

Til toppen