Ny E18 tar hensyn til sjelden øyenstikker

Ny E18 tar hensyn til sjelden øyenstikker

Foruten behovet for bedre vegstandard på en av de viktigste utenlandsforbindelsene, må utbyggerne av strekningen fra Ørje mot svenskegrensen også ta hensyn til overvannsproblematikk og sjeldne øyenstikkere.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det 6,6 km lange strekket, er den siste parsellen i opprustingen av E18 fra Akershus grense gjennom Østfold til Riksgrensen. I tillegg til at man på spektakulært vis vil ønske velkommen til Norge, var det mange andre føringer for prosjektet.

– Det er litt trang forbi Ørje, men vi hadde ingen gode alternativer. Derfor ble den nye veien lagt omtrent der den går i dag. Ørje blir det eneste tettstedet som E18 går igjennom, forteller byggeleder Karl-Erik Willadsen i Statens Vegvesen.

[factbox id="1"]

– 25 % av godstrafikken til utlandet går over Ørje, og veien måtte utbedres. Jeg synes resultatet blir bra, sier oppdragsleder Wibeke Norris i Multiconsult.

Det har vært mye godt fjell å jobbe i på den nye traséen for E18. Ved Sletta øst for Ørje er det imidlertid mye bløte masser.

– Myrområdet har ikke de beste grunnforholdene for veibygging. Vi kunne ikke kjøre på med full vektbelasting. Mye av den tradisjonelle vegoverbygningen ble erstattet med glasopor, sier Willadsen.
Glasopor består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er det den letteste fyllmassen på markedet.

Isolerte overvannsør

Stedlige forhold og et ønske om selvfallsløsning førte til man tidlig begynte å tenke på isolerte overvannsystemer Ved Ørje er det flatt terreng, høy grunnvannstand og varierende vannstand i sjøene. Vegvesenet ønsket at grøfter skulle utformes for å unngå igjenslamming og oppbygging av is.
I tillegg til overvannsnettet i bakken valgte man derfor å gå for noe dypere grøfter enn det som er vanlig praksis for lukkede overvannsløsninger.

– Det ble lagt stålrør mellom Rødnessjøen og Helgetjern. En del av rørene i Ørje blir liggende veldig grunt. For å unngå at de skades av tele valgte man preisolerte rør, forteller anleggsleder Tor Bjørnsen i Hæhre Entreprenør AS.

Ørje blir det eneste tettstedet som E18 går igjennom

Grossisten Brødrene Dahl har levert Wavin X-Streamrørene, som er preisolert av Isoterms søsterbedrift Powerpipe i Gøteborg. Hæhre Entreprenør AS er totalentreprenør, og har på det mest hatt 130 arbeidere i sving på prosjektet.

– Arbeidet er forsert og det meste på jomfruelig mark er ferdig, inklusive broer i linjen. Nå gjenstår det å ferdigstille sideveier og passeringer – inklusive Norgesporten. Går alt etter planen åpnes parsellen i begynnelsen av juli 2017, sier Bjørnsen.

Vekk fra Brutjerna

Den gamle veien går mellom Nordre og Søndre Brutjern, to økologisk viktige vann som er forurenset av salting og biltrafikk.

– Klimaet inne mot riksgrensen er kaldere enn ellers på E18, og vi salter ganske aktivt. Ved å legge den nye traséen lenger sør får vi ingen avrenning mot Brutjerna. Så håper vi naturen vil restituere vannene tilbake til god tilstand i løpet noen år, sier Willadsen.

[img id="1"]

– Det blir nok en gradvis bedring, men hvor lang tid det tar før saltet har forsvunnet er usikkert, sier Ytre miljø ansvarlig Vegard Meland i Multiconsult.

Restitusjonstiden vil avhenge av form på innsjøen, gjennomstrømning og vær og vind. Det finnes innsjøer i Norge med saltvann på bunnen som har vært der siden istida.

– Saltvannet er tungt og legger seg på bunnen. I en innsjø som er lite eksponert for vær og vind vil en ikke få omrøring i vannmassene, og saltlaget blir liggende på bunnen til evig tid. Men så ille er det ikke i Brutjerna. Vi kan forvente raskere bedring i det nordre tjernet, der det er best vanngjennomstrømning, sier Meland.

Velkommen til Norge

Nå vil E18 krysse Stormosen, et myrområde med rik fauna. Her finner vi blant annet 24 av 50 arter øyenstikkere som lever i Norge, tre av disse er fredet. En av dem er blodrød høstlibelle, og her finnes den største forekomsten av arten i Norge.

[factbox id="2"]

– En bro ville det uansett blitt over myrområdet. Ved å gjøre den noe lenger kan øyenstikkerne fly under veien. De kolliderer ikke med passerende trafikk og får fri passasje mellom Stormosen og Brutjerna. Dette gir også en trygg passasje for elg og andre dyr.

Fra Ørje til riksgrensen skal E18 gå over fem broer, mens det blir bygget fire overgangsbroer. Den mest spektakulære blir Norgesporten, en skråstagbro med ortotropisk dekke og tårn i stål., Broen har en total lengde på 75 meter og befinner seg i en krapp kurve med en radius 85 meter.

Fv. 21 krysser ny E18 i Ørje sentrum over Norgesporten, som med sine 50 meter høye brotårn vil ønske vegfarende velkommen til Norge.

– Norgesporten vil markere at nå kommer bilistene inn i Norge. Konstruksjonen skiller seg en del ut, sier Willadsen.

– Norgesporten blir en lyssatt stålbro med slank kabelmast, den vil forhåpentligvis gjøre inntrykk på trafikantene som kommer kjørende fra Sverige, sier Norris.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen