NVE - nytt kart i 3D til 300 millioner

NVE - nytt kart i 3D til 300 millioner

I dag tar all flom- og skredfarekartlegging i NVE utgangspunkt i bruk av detaljerte terreng- og høydemodeller for områdene som kartlegges. Dagens løsning har allikevel begrensninger som NVE håper vil bli løst i den nye tjenesten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som ble presentert på Klimatilpasningskonferansen i høst.

Klimaendringene ventes å få særlig alvorlige konsekvenser for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine forvaltningsområder innen flom- og skredforebygging og kraftforsyningen.

På konferansen varslet vassdrags- og energidirektør Per Sanderud at NVE kan komme til å bruke innsigelsesretten oftere enn i dag mot flomutsatte kommuner som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene i arealplanleggingen.

Som et ledd i å få bedre oversikt over flomutsatte områder planlegger nå Statens kartverk en ny høydemodell. NVE har foreløpig ikke fått beskjed om hva som planlegges gjennomført, men håper at et slikt nasjonalt kart kan gjøre at flom- og skredkartleggingen blir enda bedre – og hindre at folk bosetter seg i flom- og rasutsatte områder. Det nye kartet er i 3D og er anslått å koste rundt 300 millioner kroner.

– I dag innhentes kun høydedata til detaljerte høydemodeller gjennom laserskanning av delområder utført gjennom Geovekst-samarbeidet, som Statens kartverk administrerer. Hovedfordelen med en landsdekkende høydemodell i framtiden, er at vi i motsetning til i dag slipper å forholde oss til et framforhandlet «lappeteppe» av laserscannede områder. I dag er det en rekke interessenter i tillegg til NVE som gjennom Geovekst-samarbeidet bestemmer hvilke områder som skal laserscannes, innleder Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i NVE.

Landsdekkende høydemodell

Eksisterende modeller er basert på innspill fra Statens vegvesen, Energi Norge, KS, Kartverket, Telenor, Landbruksdepartementet og NVE, alle parter i Geovekst-samarbeidet. I de enkelte kartleggingsprosjektene deltar også andre aktører som har behov for geografisk informasjon, som Jernbaneverket, NVE og Forsvaret.

– For detaljerte analyser har NVE krav om 0.1 – 0.3 m høydenøyaktighet. Spesielt for flom- og skredanalyser er det viktig at detaljert høydeinformasjon danner grunnlaget for analyser av terrengforhold og strukturer. En ny nasjonal høydemodell samlet inn gjennom et koordinert program over 4 år, vil gi flom- og skredfarekartleggingen meget gode høydedata med kommunedekning, istedenfor kun utvalgte områder spilt inn av Geovekst-partene, sier Leifseth.

Farekart tilpasset planprosesser

For at NVEs farekart skal være mest mulig anvendelig for kommunene i deres planarbeid, må farekart og aktsomhetskart produseres fra et data- og kartgrunnlag som er tilpasset de ulike nivåene i planprosessene.

– En forutsetning for at det skal være mulig, er at det foreligger et detaljert høydegrunnlag. Et nasjonalt, såkalt LAS-datasett vil være svært viktig for å fremskaffe et produkt som er tilpasset ”målestokken” i de ulike planprosessene, sier hun.

Nyttig for mange aktører

NVE har store forventninger til at en ny høydemodell vil gi bedre oversikt over flomutsatte områder. Modellen vil være til nytte for både kommuner, entreprenører, forsikringsselskap og andre aktører involvert i bygg og anlegg.

– En lang rekke aktører vil kunne ha glede av et landsdekkende kart, og det vil være nyttig for mange at NVE med den nye høydemodellen kan kartlegge de områdene vi mener bør flom- og skredfarekartlegges, avslutter Leifseth.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen