Norsk satellitt med eksperimentell teknologi

Norsk satellitt med eksperimentell teknologi

Neste år skytes Norges femte nasjonale satellitt opp. Norsat-2 skal prøve ut en teknologi som kan bli en ny internasjonal standard for kommunikasjon til havs, skriver Norsk Romsenter i en pressemelding.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norsat-2 skal etter planen opp i fjerde kvartal 2016 og vil, i tillegg til å ha et avansert AIS-instrument, prøve ut en teknologi som kan bli en ny internasjonal standard for to-veis kommunikasjon og automatisk rapportering på havet.

Den nye standarden kalles VDES (VHS Data Exchange System) og er en videreføring av AIS (Automatic Identification System) som tilrettelegger for sømløs informasjonsoverføring mellom skip og land og land og skip.

[factbox id="1"]

Norsat-2 skal demonstrere teknologien og nytten av VDES for norsk myndighetsbruk, sjøsikkerhet og effektivitet. Testnyttelasten har også som mål å bidra til at Norge får større innflytelse i maritime prosjekter i den europeiske romorganisasjonen ESA.

Vant ESA-oppdrag

Space Norway AS, tidligere Norsk Romsenter Eiendom, skal finansiere og anskaffe VDES-nyttelasten. Selskapet har nylig vunnet et oppdrag i ESA på uttesting av VDES, i samarbeid med FFI og Kongsberg Seatex.

- ESAs valg av Space Norway og våre partnere i Kongsberg Seatex for VDES systemdesign og feilmålinger, viser hvordan kompetanse og fokusert innovasjon på å løse kommunikasjonsutfordringer for skip i Arktis blir anerkjent. Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har uttrykt støtte til denne aktiviteten, sier Jostein Rønneberg, administrerende direktør i Space Norway.

Norsat-1

Norsat er en ny serie med satellitter som får sin første oppskyting med Norsat-1 i første kvartal 2016. Norsat-1 skal teste ut en ny AIS-mottaker som har to antenner og åtte kanaler som prosesserer samtidig. Satellitten vil ha et instrument for å observere sola, laget i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og Sveits, og et instrument for å undersøke romværet, utviklet av Universitetet i Oslo.

[img id="1"]

Sommeren 2010 ble Norges første nasjonale satellitt skutt opp. AISSat-1 var eksperimentell, men viste seg fort å bli en uvurderlig hjelp for sivil overvåking av skipstrafikk i norske farvann. I fjor sommer ble AISSat-2 satt i bane og er en kopi av den første satellitten.

AISSat-1 og 2 er blitt utviklet som et samarbeid mellom Romsenteret, FFI og Kongsberg Seatex. Med sin systemkompetanse har FFI vært pådriver for konseptet, prosjektleder for utviklingen og har blitt internasjonalt anerkjent for sitt engasjement på denne type teknologi. Norsk Romsenter, på vegne av Kystverket vil stå for den videre driften og fornyelse av satellittene.

Overvåker nordområdene

Det har de siste årene vært en økende interesse for nordområdene, og det har vært en utfordring for Kystverket å framskaffe et helhetlig situasjonsbilde av den maritime aktiviteten i havområder utenfor landbasert AIS-dekning. En stor del av løsningen på dette problemet er småsatellitter.

[img id="2"]

- Satellittbasert AIS øker Kystverkets evne til å utøve effektiv sivil overvåking av skipstrafikk i havområdene. Kystverket kan også levere et bedre grunnlag for fremtidige politiske strategier og valg. AIS-data blir også aktivt brukt av andre offentlige myndigheter. Et eksempel er søk- og redningstjenesten, hvor tilgang til satellittbasert AIS styrker Hovedredningssentralenes evne til å aksjonere og mobilisere raskere i havområdene, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Kystverket koordinerer tilrettelegging og distribusjon av norsk AIS-informasjon til andre offentlige myndigheter som politiet, Forsvaret og Tollvesenet og internasjonale samarbeidspartnere som den europeiske sjøsikkerhetsorganisasjonen EMSA.

Planlagt oppskyting for den tredje AIS-satellitten, AISSat-3, er januar 2016. Det statlige aksjeselskapet Statsat har nylig etablert et kontrollsenter på Skøyen i Oslo og skal drifte alle satellittene som enten er skutt opp eller vil skytes opp de nærmeste to årene.

Statsats oppgave er å bidra til at norske statlige brukere av satellittjenester får en mest mulig kostnadseffektiv tjeneste.

- Ved å sørge for lavest mulig kostnad ønsker vi å bidra til å senke terskelen for å ta i bruk satellittjenester, sier styreleder Øyvind Stene i Statsat.

AISSat-3 er ikke en kopi av de to første. Den fanger opp flere signaler og har bedre ytelse. Vi kan si at den har steget ett trinn opp på kompleksitet og ytelse.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Norsk Romsenter.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen