Norsk konkurransekraft kan gi oss grønn særstilling

Norsk konkurransekraft kan gi oss grønn særstilling

Alvoret har det siste året seget inn over Norge. Tiden med superprofitt fra oljen er over. Målet må nå være å sikre en omstilling som gir overgang fra fossil til grønn særstilling.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vi har alle forutsetningene for å lykkes. Norge har ekspertise i verdensklasse innen fornybar energi, og nedgangen i oljenæringen frigir flere av våre beste hjerner til å utvikle framtidens løsninger. På den andre siden er det ikke slik at vi enkelt kan erstatte 200 000 arbeidsplasser i oljenæringen, med én ny næring, som for eksempel vindkraft. Målet må snarere være en omstilling, der våre sterkeste industriklynger sammen bruker sine muligheter til å skape en stor grønn klynge, innen energi, maritimt, transport, industri og finans.

Norske klynger leder an i grønt skifte

Den norske maritime klyngen er fremst i verden. Fjellstrand verft og Siemens har bygget Ampere, verdens første nullutslippsferge. Med krav til utslippsfri teknologi, vil slike ferger kunne ta over store deler av fergetrafikken i Norge – og legge grunnlaget for framtidig eksport. Norske verft har alle muligheter til å være først med å utvikle nye utslippsfrie løsninger for andre typer skip, som vil bli etterspurt i en verden som ser etter kostnadseffektive løsninger for å kutte utslipp.

Våre klynger innen prosessindustrien er langt framme i utviklingen av nye utslippsfrie løsninger. I Tyssedal skal TiZir prøve hydrogen som reduksjonsmiddel i stedet for kull. Elkem satser videre på solcelleproduksjon i Norge, og arbeider med utfasing av fossilt kull i ferrosilisium. Norcem er klare til å installere karbonfangst ved sin sementfabrikk. Det er heller ikke tilfeldig at Tesla kjøper aluminium fra Norge, der Hydro setter ny standard for energieffektivitet i produksjonen basert på fornybar vannkraft.

Scatec Solar og Statkraft utvikler allerede fornybar energi over hele verden, og det statlige investeringsfondet Norfund bidrar gjennom risikovillig kapital til at dette også skjer i de fattigste landene. Sammen kan de danne navet i en fornybar finansklynge, og nyttiggjøre seg de flinkeste finansrådgiverne, meglerne, konsulentene, advokatene og prosjektlederne, som nå er tilgjengelige for å realisere noe annet enn borerigger.

Behov for spydspisser

For å drive omstillingen trenger vi spydspisser som satser ved å være først ute med ny teknologi, og innkjøpere som bruker sin makt til å skape et større marked. Det var Statens vegvesen som gjennom offentlig anbud sørget for at verdens første batteridrevne ferge, Ampere, ble produsert og satt i drift. Men også næringslivet har vist at det kan bruke sin innkjøpsmakt. ASKO annonserte under Zerokonferansen i oktober at de har bestilt Norges første elektriske lastebiler, og at de dermed bidrar til at produksjonen skaleres opp, slik at prisen vil synke.

Med Øystein Stray Spetalen i spissen, er NEL-hydrogen i ferd med å ta global posisjon i produksjon og distribusjon av hydrogen til energilagring og transport. Statkraft planlegger storskala biodrivstoffproduksjon på Tofte. Sammen gir det store muligheter i å bygge et grønt marked for alle deler av transportsektoren, der alt fra tungtransport til flytrafikken legges om til fornybart drivstoff. Norge har alle muligheter til å gjøre en forskjell for klimaet, ved å vise verden hvordan vi kan bygge en utslippsfri transportsektor i et moderne samfunn. I dette ligger det også betydelig muligheter for både nye næringer og grønne arbeidsplasser. Om vi bruker våre konkurransefortrinn riktig, kan vi sette nye standarder internasjonalt for utslippsfrie teknologier. Men da må vi legge til rette for at fornybart drivstoff og utslippsfrie transportmidler tas i bruk i større skala.

Det offentlige må bidra gjennom å sørge for nødvendig infrastruktur. Enova kan nå sørge for at hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff blir tilgjengelig overalt. Staten må også sørge for at prinsippet om at «forurenser betaler» faktisk følges opp. Politikerne må tørre å øke CO2-avgiftene på fossilt drivstoff, og dermed gjøre batteri- og hydrogenbiler mer konkurransedyktige. Strategisk bruk av avgifter kan bidra til at Norge leder an i introduksjon av biodrivstoff i flytrafikken.

Sammen kan vi sikre norsk konkurransekraft gjennom å gå fra fossil til grønn særstilling.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen