Åpning av E18 bru.
Åpning av E18 bru. (Foto: Multiconsult)

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Målet med prosjektet har vært bedre trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet.

Omfattende utbygging

Oppdraget har omfattet utbygging av ny E18 fra Ørje til Riksgrensen. Strekningen på E18 er 6,5 km lang, hvorav 1 km gjennom Ørje sentrum i dagens trasé. Det er bygget 4,5 km lokalveger, 750 meter gang- og sykkelveger og 2,8 km skogsbilveger, omfattende omlegging av VA og elektro samt etablert tre fordrøyningsbasseng. Det er gjort omfattende støytiltak, både langsgående støyskjermer, lokale skjermer og fasadetiltak. Prosjektet omfatter også rasteplass, døgnhvileplass og kollektivterminal.

E18 er tofelts motorveg med midtdeler og forbikjøringsstrekninger. Skiltet hastighet er 90 km/t. Alle eksisterende kryss og avkjørsler er sanert, og det er bygget planskilte kryss i Ørje sentrum, ved Sletta og ved grensen. Det er bygget fire overgangsbruer, tre bruer i linja og én kulvert.

En av overgangsbruene er fv. 21 som krysser over ny E18 i Ørje sentrum. Brua har fått navnet Norgesporten. Den er ei spektakulær skråstagbru i stål med et 50 m høyt tårn som vil bli et identitetsskapende element for Ørje og Riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Måtte ta hensyn til spesielle omstendigheter

Øyenstikkere har medført bygging av en bru på ca. 100 meter over myra Stormosen.
Øyenstikkere har medført bygging av en bru på ca. 100 meter over myra Stormosen. Foto: Multiconsult

Ved Brutjerna og Stormosen er det registrert 24 ulike arter med øyenstikkere av totalt 48 arter i Norge. Noen av disse er i tillegg rødlistet. Dette har medført bygging av en bru på ca. 100 meter over myra Stormosen. Prosjektet er omtalt i media som «Den hensynsfulle vegen».

Åpent og tett samarbeid mellom alle parter

Det er utarbeidet detaljplan/reguleringsplan med konsekvensutredning, prosjektering og komplett konkurransegrunnlag, og Multiconsult har hatt oppfølging i byggefasen. Det har vært et tett og godt samarbeid med Statens vegvesen, Marker kommune og Hæhre, som er entreprenør for prosjektet.

Åpning av E18 snorklipping.
Åpning av E18 snorklipping. Foto: Multiconsult
 

– Multiconsult har hatt kontorplass på riggen gjennom hele prosjektet, og har deltatt på byggemøter under byggingen. Byggherren sier at dette har vært en av grunnene til at samarbeidet og byggingen har gått så bra. Utfordringer er løst i tett samarbeid. Det har vært en åpen og inkluderende prosess med eksterne. Tillit, erfaring, kunnskap, effektivitet, humor og en løsningsorientert innstilling er stikkord fra samarbeidet sier oppdragsleder i Multiconsult, Wibeke Norris.

Multiconsult har i samarbeid med Degree of Freedom, Link arkitekter og Kiwi Inspecta jobbet med prosjektet siden høsten 2011.

- Multiconsults team har vært stabilt gjennom hele prosessen.  De har vist stort faglig engasjement, jobbet godt tverrfaglig, og stått på og levert til alle frister. Seks år fra blanke ark til ferdig bygget E18 er rekordtid. Stor takk til alle i Multiconsult som har lagt mye omtanke i å finne gode løsninger, og har vært med på å få til dette på en god måte, avslutter Norris.

Fra Multiconsult har følgende fag vært med; reguleringsplan, konsekvensutredning, trafikk, veg, landskap, overvannshåndtering og VA, akustikk, geoteknikk, konstruksjoner, elektro, bygningsbesiktigelse, miljøkartlegging, prosjektstyring, SHA, ytre miljø og anleggsgjennomføring.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen