Norge bidrar til det grønne skiftet i Sentral-Europa

Norge bidrar til det grønne skiftet i Sentral-Europa

40 norske bedrifter og organisasjoner er i dag aktive i Bulgaria, Polen og Romania, gjennom EØS-prosjekter forvaltet av Innovasjon Norge. EØS-midlene gir en god mulighet til å se nærmere på samarbeidsmuligheter med disse nye og spennende markedene, og prosjektene kan brukes som virkemiddel i egen internasjonaliseringsprosess.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det grønne skiftet handler ikke om landegrenser, men noen land har større økonomiske muskler når løftene for miljø og klima skal tas. For bedrifter i land som Bulgaria, Polen og Romania er det til stor hjelp å få tilskudd til grønn næringsutvikling og mer miljøvennlig drift via EØS-midler, forvaltet av Innovasjon Norge.

[factbox id="1"]

Lignende tilskudd gis også til grønn næringsutvikling i de tre baltiske land, Slovakia og Ungarn, samt til miljø og klimatiltak i Spania.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker de kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene. For inneværende finansieringsperiode utgjør EØS-midlene om lag 16,5 milliarder kroner (med dagens kurs), fordelt på 16 av EUs nyere medlemsland.

SKAL FORBEDRE BEDRIFTENES MILJØFOTAVTRYKK

– Prosjektene vi støtter i disse tre landene skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme og bra for miljøet, sier Anne Lise Rognlidalen i Innovasjon Norge, programansvarlig i Bulgaria og Romania.

I Bulgaria har 24 av 32 prosjekter norsk partner, i Romania 31 av 53 prosjekter og i Polen har 8 av 28 prosjekter norsk partner. Noen aktører deltar i flere prosjekter. Innovasjon Norge ønsker nå å gå bredere ut til norske bedrifter for å fortelle om de mange gode erfaringer og samarbeidsforhold som er etablert gjennom programmene.

SKAL SKAPE NYE GRØNNE ARBEIDSPLASSER

De norske bedriftene bidrar med grønnere teknologi, samt deling av ekspertise og erfaringer. Prosjekter omfatter ofte investering i nytt, miljøvennlig produksjonsutstyr, og bedring av produksjonsprosesser som igjen gir økt inntjening for bedriftene i mottagerlandene. Dette reduserer utslipp av ulike gasser, reduserer energiforbruk, bedre råstoff utnyttelse, og mindre avfall gjennom de nye produksjonsprosessene.

– Men prosjektene handler om mer enn det økonomiske, – det er fokus på kunnskap om bedriftens samfunnsansvar, sier Anne Lise Rognlidalen. Derfor gjøres en nøye vurdering av alle sider ved den lokale bedriften før den kan aksepteres som tilskuddsmottager. Denne vurdering er også til nytte for den norske bedrift som er partner.

Det er fokus på kunnskap om bedriftens samfunnsansvar

Et godt samarbeidsprosjekt bør representerer en vinn-vinn situasjon for de involverte aktørene. En partner må velges med omhu. I løpet av høsten vil Innovasjon Norge utlyse gjenstående ledige midler under Bilateralt Fond for Bulgaria og Romania-programmene. Dette er midler for reisestøtte og lignende, som kan benyttes til å møte mulige samarbeidspartnere i de to land.

EKSPORT AV TREPARTSDIALOG

I tillegg til programmet for grønn næringsutvikling for Bulgaria, Polen og Romania, forvalter Innovasjon Norge også «Fond for anstendig arbeid og trepartsdialog», der prosjektene ble avsluttet på god måte i 2014.

Programmene er finansiert av norske myndigheter gjennom Norway Grants.

Innovasjon Norges forvaltning omfatter ansvar for programutvikling, utlysning av midler, vurdering og beslutning av søknader, oppfølging av prosjekter, samt utbetaling av tilskudd.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen