Norden - et forbilde for energisamarbeid

Norden - et forbilde for energisamarbeid

De nordiske energiministerne feiret 100 år med elkraftforbindelser i Norden i København tirsdag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det nordiske kraftsamarbeidet har vært viktig for utviklingen av et effektivt kraftsystem i Norden og Norge. I tiden fremover blir det viktig å forsvare sunne prinsipper og gode markedsmekanismer i den nordiske modellen, i arbeidet med EUs energiunion, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energiminstermøtet markerte hundre år med nordiske elkraftforbindelser, men også tyve år med felles elektrisitetsmarked. Europa-Kommissionen Maroš Šefčovič åpnet elmarkedskonferansen og redegjorde for arbeidet mot en europeisk energiunion. Han fremhevet behovet for en sterk nordisk stemme og nordiske erfaringer i det regionale samarbeidet i Europa.

IEA: "Norden er i tet"

Energiministermøtet i København sammenfalt med at Det internasjonale energibyrået la frem sin bok World Energy Outlook 2015 i London. Et kapittel er dedikert det nordiske samarbeidet. Regional tilnærming og integrerte elkraftmarkeder fremheves som nøkkelen til at Norden er i tet hva gjelder lav-karbon utvikling i kraftsektoren.

[img id="1"]

- Det er svært gledelig at det nordiske samarbeidet blir belyst som i IEAs rapport. Dette viser at vi er i front i satsingen på fornybar energi og infrastruktur i Norden, og at velfungerende markeder er viktig for at vi skal nå våre mål mot lavkarbonsamfunnet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Alle de nordiske landene har sett en jevn frakopling mellom BNP og utslipp av klimagasser det siste tiåret. Dette skyldes hovedsaklig lite fossil bruk i varmeproduksjon og den generelle elektrisitetsmiksen. Regionen har et gjennomsnittlig karbonavtrykk på kun 100 gram CO2 per kilowattime, og dermed plassert seg selv helt i teten hva gjelder lav-karbon utvikling i kraftsektoren. Den globale kraftsektoren vil først kunne nå dette rundt 2040. Langsiktig kraftpolitikk har ført til at man har fått frem de nødvendige investeringene. Alle de fem nordiske landene har en langsiktig politikk for skattlegging av energisektoren og utslipp.

Gassbehov i fremtiden

[img id="2"]

IEAs anslag viser at med de innmeldte nasjonale planene for klimatiltak til COP21, tar man et viktig skritt for å begrense den global temperaturøkning - til 2,7 grader ved neste århundreskifte. IEA påpeker at verdens energibehov vil øke framover som følge av befolkningsvekst og nødvendig økonomisk utvikling utenfor OECD-landene.

- IEAs analyser viser at olje og gass vil spille en viktig rolle i den globale energiforsyningen i tiår framover. Anslagsvis vil verden bruke nær 50 prosent mer gass i 2040. Regjeringen vil legge til rette for at norsk olje og gass også framover skal bidra til å dekke verdens energietterspørsel, sier Tord Lien.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen