NHO vil ha 65 milliarder i året til samferdsel

NHO vil ha 65 milliarder i året til samferdsel

Utbygging av vei, jernbane og kollektivtransport i byene går fortsatt for sakte, mener NHO, og ber Stortinget øke bevilgningene til 65 milliarder kroner i året.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Flere stamveier og bedre jernbane over hele landet må til, mener NHO. Likeså er det nødvendig å doble kapasiteten for kollektivtransport i byene.

– En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet, skriver NHO i en rapport som legges fram torsdag.

Vil øke ambisjonene

Selv om bevilgningene har økt de siste årene, er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer, mener NHO. De anbefaler derfor at Stortinget øker bevilgningene til samferdsel til 65 milliarder kroner i året, noe som utgjør en økning på 73 prosent.

Samlet blir investeringsrammen til Nasjonal transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner, inkludert bompenger.

De økte investeringene vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, E39 langs vestlandskysten, intercitysatsingen rundt Oslofjorden og flere storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge, argumenterer NHO i rapporten. Med en slik ramme vil man dessuten klare å hente inn vedlikeholdsetterslepet på vei og bane i løpet av perioden, heter det.

– Vi mener det er grunnlag for å øke ambisjonene i perioden fram mot 2030. Mange av de tunge investeringsprosjektene bygges i denne perioden og det økonomiske handlingsrommet vil også være størst, skriver NHO.

– Kutt i planleggingstiden

Hvis man skal trappe opp samferdselssatsingen på denne måten, er det nødvendig å legge flere forutsetninger til grunn, konkluderer rapporten. Midlene må brukes effektivt og på en slik måte at prosjektene gjennomføres raskt:

* Planleggingstiden må halveres fra ti til fem år.

* Det innebærer økt bruk av statlig plan, bedre koordinering av planarbeid.

* En mer effektiv innsigelsesordning.

* Bruk av finansierings- og gjennomføringsmodeller som stimulerer til økt gjennomføringskraft.

* Vurder å samle dagens transportetater i et felles samferdselsdirektorat.

* Prioriteringer innenfor samferdselssektoren må i større grad ses i sammenheng med annen samfunnsutvikling.

Klimahensyn

NHO påpeker at transportsektoren står for en tredel av klimagassutslipp i Norge, og at det både er stort behov og potensial for klimavennlige løsninger.

Kapasiteten i kollektivtilbudet i byene bør dobles i rushtiden innen 2040, heter det i rapporten. Det må også stilles krav til kommunene om fortetting rundt knutepunkter.

I tillegg er det nødvendig å se på flyplass- og havnestrukturen. Godstransport må sikres et mer forutsigbart system, inkludert modernisering av terminalene, slik at varetransport blir mer effektiv og klimavennlig, mener NHO. (©NTB)

Les mer på NHO sine nettsider.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen