Mye kraft i Skanska

Mye kraft i Skanska

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte i tredje kvartal på 444 millioner kroner, mot 351 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den samlede omsetningen i selskapene pr. tredje kvartal var 10,1 milliarder kroner, tilsvarende 9,7 milliarder i 2015. Resultatet fordeler seg med 259 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 185 millioner for Skanska Eiendomsutvikling.

Økt ordrereserve og fotavtrykk innen kraft i entreprenørvirksomheten

I entreprenørvirksomheten i Skanska Norge økte både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor. Entreprenørvirksomheten leverte en omsetning på 8,7 milliarder pr tredje kvartal 2016 (8,5 mrd i 2015), og driftsresultatet endte på 259 millioner kroner (248 mill i 2015). Resultatmarginen per 30.09.2016 er på 3%.

Totalt ble det kontrahert for 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 10,1 milliarder så langt i år. Tilsvarende ble det kontrahert for 8,9 mrd samme periode i 2015. Den samlede ordrereserven for selskapet er 12,2 milliarder kroner per 3 kvartal, en økning på ca. 2,3 milliarder fra i fjor.

Virksomheten bærer preg av høy aktivitet innenfor vannkraft, hvor vi for tiden har pågående syv ulike kraftverkprosjekt. De to største er Rosten Kraftverk og Nedre Otta Kraftverk i Gudbrandsdalen. Samlet kontraktsverdi for løpende kraftprosjekt utgjør 2,2 milliarder, noe som gjør Skanska til Norges største kraftbygger.

- Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Sammen med våre kunder og eiere av prosjektene, opplever vi det som betydningsfullt å bygge for et bedre samfunn. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Økt omsetning og bedret lønnsomhet i Skanska Eiendomsutvikling

Skanska Eiendomsutvikling har omsatt for 1,855 milliard kroner pr tredje kvartal 2016, hvilket er en økning på omlag 28% fra i fjor. Driftsresultatet ble 185 millioner kroner og resultatmarginen endte på 10% (7,0% i 2015). Hittil i år har Skanska Eiendomsutvikling solgt 421 boliger, som viser en betydelig økning fra samme periode i 2015 (294).

Skanska Eiendomsutvikling har en offensiv strategi for å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. Som ledd i denne strategien er investeringen i Sinsenveien 51-53 i Oslo, på ca 360 million, den største investeringen selskapet har gjort i perioden.

Stor oppmerksomhet på sikkerhet

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 1,7i tredje kvartal 2016. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 2,9, hvilket representerer en økning sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 2,1. Dette underbygger behovet for løpende høy oppmerksomhet på sikkerhet i alle ledd av produksjonen, og systematisk forebyggende arbeid med tilrettelegging av gode og sikre arbeidssituasjoner. Sykefraværet var 4,9% for årets første ni måneder.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen