Multiconsult tredje kvartal 2015

Multiconsult tredje kvartal 2015

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet økte med 3,4 prosent til 56,0 millioner kroner drevet av solid prosjektgjennomføring og høyere debiteringsgrad. Kontinuerlig innsats for å løfte debiteringsgraden gir resultater og bidrar til økning i inntekter. Normale sesongeffekter med ferieavvikling påvirket resultatet som forventet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsernets netto driftsinntekter steg 13,8 prosent til 486,6 millioner kroner, hvorav LINK arkitektur AS bidro med 32,1 millioner kroner og 7,5 prosentpoeng av økningen. Forøvrig var økningen i netto driftsinntekter hovedsakelig drevet av høyere aktivitet innen forretningsområdet Bygg & Eiendom og høyere debiteringsgrad.

[factbox id="1"]

- Jeg er svært fornøyd med at vi med oppkjøpet av LINK arkitektur nå har styrket hele verdikjeden og vår konkurranseevne, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal var 1 732,3 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon ble bekreftet med nye ordre innen samtlige forretningsområder. Utvidelser på eksisterende prosjekter som Mt. Coffee i Liberia, samt nye kontrakter som E39 Svegatjørn og energiprosjektet Lyse - Støleheia i Norge bidro positivt i ordrereserven.

Kjøpet av de resterende 68 prosent av aksjene i LINK arkitektur for 108,8 millioner kroner førte til en negativ netto kontantstrøm på 65,8 millioner i kvartalet. Oppkjøpet ventes å resultere i vesentlig verdiskaping gjennom sterkere bånd og styrket samarbeid mellom selskapene. I tillegg utvides det samlede tjenestespekteret i markedet. LINK arkitektur ble inkludert i konsernets regnskap per 1. september 2015.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. september på 1 114,9 millioner kroner og en total egenkapital på 278,8 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 124,9 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av tredje kvartal ga en netto rentebærende eiendel på 89,1 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene ventes fortsatt å være ganske robuste, men varierer innenfor de ulike forretningsområdene. Sterke markedsutsikter ventes innenfor samferdsel og infrastruktur, mens fortsatt lav etterspørsel er ventet innen olje og gass grunnet lavere oljepriser.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen