Multiconsult posisjonerer seg for vekst i mineralindustrien

Multiconsult posisjonerer seg for vekst i mineralindustrien

Utvinning av bergarter og mineraler har foregått i Norge siden de første menneskene bosatte seg her. Nå etablerer Multiconsult et dedikert fagmiljø rettet mot bergverksindustrien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I 2007 ble det eksportert mineralske produkter for over seks milliarder kroner fra Norge, ifølge NGU og Bergvesenets mineralstatistikk. Majoriteten av eksporten er av industrimineraler og kull. I tillegg kommer naturstein, pukk, grus og metaller. Mineralsektoren i Norge består av 745 bedrifter med til sammen 4800 ansatte som produserte for over 10 milliarder i 2007.

- Vi er tidlig ute og vil posisjonere oss for fremtidig vekst innen bergverksdrift i Norge. Bergverk i form av industrimineraler, natursteinsbrudd og pukkverk er allerede stor industri her til lands. Vi tror det vil komme ytterligere vekst innen mineral- og malmindustrien i årene som kommer, innleder Tom Arild Olsen, markedssjef for Industri i Multiconsult.

Gunstige makroøkonomiske forhold

Lav kronekurs og oljepris har gjort Norge konkurransedyktige i det internasjonale markedet. EU utvinner tre prosent av metallene verden konsumerer i løpet av et år. Samtidig konsumeres over 20 prosent av det som utvinnes i Europa.

- Markedet er i ferd med å bli mer interessant i Norge. Det skjer mye i verden som har gitt gode priser på mineraler. Samtidig er Norge blitt mer konkurransedyktige som følge av lav kronekurs, og den relativt lave oljeprisen fører til økt aktivitet blant våre handelspartnere, fortsetter Olsen.

Kapitalintensiv industri

Bergverksdrift er en kapitalintensiv industri som krever store investeringer før driften gir avkastning.

- Behovet for store investeringer er noe av grunnen til at det tar lang tid før gruver blir realisert. Mye penger må skaffes til veie før man kan begynne bergverksdrift, forteller Olsen.

Multiconsult er et fullservice rådgivingsselskap innen seks ulike markedsområder; Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur og Energi. Selskapet har blant annet ekspertise og spesialkompetanse på bergverksdrift.

- Vi ønsker å tilby det vi allerede har lang erfaring med innen ulike bransjer, rettet mot behovene innen bergverknæringen. Om du ser på et typisk stort gruveprosjekt med investeringer på én til tre milliarder, så går mye av det som må gjøres til de tradisjonelle ingeniørfagene. I tillegg trenger man ekspertise innen bergverksdrift, sier Olsen.

Bistår hele prosessen

Bergverksdrift krever omfattende dokumentasjon og godkjennelser fra myndigheter. Multiconsult ønsker å bistå selskapene gjennom hele prosessen.

- Et bergverksprosjekt starter med en konsekvensutredning på lokale forhold som godkjennes av myndighetene. Dette er noe vi har en etablert virksomhet på fra før. Vi kartlegger forekomsten, finner ut hva den er verdt, og hvor mye det vil koste å sette opp virksomheten og utvinningen av forekomsten. Vi ser naturligvis også på forventet inntekt i prosjektet, sier Olsen.

- I bransjen opererer vi med uttrykket “bankable feasibility study” (BFS). Dette er et dokument laget av kvalifiserte personer som brukes ovenfor finansieringspartnere og de som eier forekomsten. Dette skjer ofte i begynnelsen av prosessen, forteller Olsen.

Konkurrer med oljeindustrien om hodene

Bergverksnæringen opplever økt etterspørsel etter bergingeniører og geoteknikere. I fremtiden ser vi et økt behov for rådgivende selskaper som kan bistå de enkelte bergverksbedrifter med spesialister fremfor at hvert selskap ansetter egne.

Mange bergingeniører som ble utdannet på 70-tallet er nå i ferd med å pensjonere seg. Samtidig har bransjen sett en økning i unge som har tatt bergverksutdannelse de siste årene.

- Bergindustrien står ovenfor et kompetansegap der seniorene går av med pensjon og få kan erstatte denne kompetansen. Det er relativt mange juniorer som er utdannet de siste årene, men seniorer med 15-30 års erfaring fra bergverksindustrien kan bli mangelvare. Det har ikke vært så stort fokus på bergverksdrift de siste 30+ årene på grunn av lave priser og strengere restriksjoner på utslipp. Om man ser på helhetsbildet var det på 80- og 90-tallet flere geologistudenter som gikk til oljeindustrien istedenfor bergverksindustrien. Dette siden det nasjonalt sett var utvinning av olje som ble prioritert fremfor utvinning av mineraler, sier Kristin Husebø Hestnes, PhD innen ressursgeologi og mineralproduksjon i Multiconsult.

- Vi kan ikke erstatte én for én i de ulike bergverksindustriene. For å bygge kompetanse hos Multiconsult ansatte vi den erfarne geologen Matt Jackson for et drøyt år siden, og jeg ble ansatt i fjor høst, sier hun.

- Bakgrunnen er at næringen i økende grad blir internasjonal. Tidligere var det mange familieeide og statlig eide selskaper i Norge. Enkelte av disse blir kjøpt opp av internasjonale selskaper som krever sertifiseringer slik at de kan børsnoteres. I tillegg vil forekomster som ønsker å starte drift være avhengige av internasjonale penger for å komme i drift, og da kreves sertifiseringene. I Multiconsult har vi personer med godkjenning for slik sertifisering, samt at vi samarbeider tett med et internasjonalt rådgiverselskap som er spesialister innen sertifisering, sier hun.

Ny teknologi

Prosjektering av bergverksdrift er en omfattende prosess som innebærer flere teknologier.

- Mye av teknologien som brukes innen bergverksnæringen er ikke nødvendigvis ny, men er i brukt i andre deler av bransjen eller andre bransjer. Vi henter erfaring og teknologi fra malmindustrien for å optimalisere driften og se hvordan de ulike trinnene gjennomføres gjennom blant annet prosessmineralogi med nyere teknologiske elektronmikroskop og prosesseringsteknikker, samt 3D og 4D programvarer for visualisering. Noe av teknologien kommer faktisk fra medisinske miljøer hvor røntgen og elektronmikroskoper blant annet har vært brukt i lang tid, for å se små enheter og visualisere dem i 3D, sier Husebø Hestnes.

Et marked i utvikling

Internasjonalt har markedet for industrimineraler opplevd en markant vekst. Kina og Afrika har ledet an utvinningen av slike forekomster.

- I Norge består hovedvekten av bergverksnæringen av uttak av industrimineraler og pukk- og grus. Innen industrimineralene går produktene videre som råmaterialer for papirindustrien, kosmetikk, maling, tannkrem, glass og porselen for å neven noen. Sand, grus og pukk brukes innenlands, men også mye eksporteres ut av landet. Innen sand og grus er mange av de naturlige forekomstene brukt opp. Vi går derfor mer og mer over til maskinelt produsert sand, da spesielt for samferdselsprosjekter, sier hun.

Deponi og miljøaspekter

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall fra Nordic Mining i Førdefjorden.

- Det handler om at gruvedrift med ny teknologi kan drives miljøvennlig. Norge har noen av de strengeste reglene for utslipp i verden og ved godkjenning av søknader for utslipp vil det materialet som til sist skal deponeres være minimale mengder som er så rene som mulig, forteller hun.

- Det er viktig å forstå at alle forekomster er unike. Vi har flere unike forekomster i Norge, blant annet Tellnesforekomsten av ilmenitt som er i verdensklasse. De har erfaring med problematikken rundt valg av sjø- eller landdeponi, sier hun.

- Alle deponier må vurderes individuelt og vi ønsker å hjelpe bedriftene med å ta riktige beslutninger i denne prosessen. Vi ser derfor frem til å bidra med kunnskap og teknologiutvikling til nye gruveprosjekter her til lands, avslutter hun.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen