Multiconsult med svakt tredje kvartal

Multiconsult med svakt tredje kvartal

I et tradisjonelt svakt tredje kvartal preget av sommerferien, fortsetter driftsinntektene å øke. Høyere driftskostnader reduserer resultatet, mens den internasjonale virksomheten forbedres.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsernets netto driftsinntekter steg til 554,4 millioner kroner, en økning på 13,9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen ble i hovedsak drevet av LINK arkitektur og høyere produksjon fra økt bemanning i Norge. Debiteringsgraden var stabil på 67,7 prosent. Markedsprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor og de to første kvartalene i 2016.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 45,6 millioner kroner, en reduksjon på 18,7 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere driftskostnader, som mer enn utlignet de økte inntektene i kvartalet. Kostnadsøkningen skyldes økning i antall ansatte og lønnsregulering.

- Jeg er glad for å se at vi fortsetter å øke omsetningen og forbedre vår internasjonale virksomhet. Tredje kvartal er tradisjonelt sett et utfordrende kvartal på grunn av sommerferien. Mangelen på økning i markedspriser samtidig med økende personalkostnader i Norge er en utfordring for bransjen. Denne situasjonen underbygger våre valg i den oppdaterte strategien 3-2-1 GO, slik vi presenterte den på kapitalmarkedsdagen i oktober, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve er fortsatt solid ved utgangen av tredje kvartal og var 1 652,0 millioner kroner (1 732,3 millioner kroner), en reduksjon på 4,6 prosent fra samme kvartal i fjor. LINK arkitektur økte ordrereserven med 75,2 prosent fra i fjor, i hovedsak på grunn av tildeling av kontrakten for Tønsbergsykehuset i andre kvartal i år. Samferdsel & Infrastruktur opprettholdt nivået, mens ordrereserven i de andre forretningsområdene falt.

Ordreinntaket i tredje kvartal falt til 466,1 millioner kroner (665,4 millioner kroner). Hovedgrunnen er fraværet av store anbud og tildelinger innen Samferdsel & Infrastruktur. Blant viktige kontraktstildelinger dette kvartalet var utvidelse av eksisterende kontrakt for Follobanen og avrop på rammeavtalen for Mongstad i Norge, samt utvidelsen av Neelum Jhelum i Pakistan. Nye kontrakter i løpet av kvartalet inkluderer blant annet den nye gang- og sykkelstien mellom Begby og Borge skole i Norge. Avrop på viktige rammeavtaler, slik som Vestre Viken sykehuset og Fosen Vind prosjektet, blir først registrert i ordrereserven ved signering.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. september på 1 223,0 millioner kroner og sum egenkapital på 362,0 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 116,8 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal var en netto rentebærende eiendel på 74,9 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene for 2016 ventes fortsatt å være ganske robuste på tross av lavere vekst i norsk økonomi. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men den generelle lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for lønnsomheten i bransjen generelt.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen