Mulige brudd på arbeidsmiljøloven på Oslo lufthavn

Mulige brudd på arbeidsmiljøloven på Oslo lufthavn

Avinor Oslo lufthavn har gjennom egen internrevisjon avdekket det som kan være brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktsbestemmelser hos en leverandør.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har bedt Select Service Partner (SSP) undersøke forholdene og rette opp eventuelle brudd med sine underleverandører, sier direktør for terminaldrift ledelse og utbygging, Thorgeir Landevaag.

 SSP er leverandør av restauranttjenester til Oslo lufthavn og har i forbindelse med utvidelsen av flyplassen også vunnet anbud for videre drift av 21 spisesteder. For levering av innredningselementer til Ritazza har SSP etter en tilbudskonkurranse inngått avtale med Oslo Storkjøkkensenter, Berg & Dahl AS. Disse har for deler av sin leveranse engasjert et utenlandsk firma, Gastro Production S.R.O, som underleverandør.

Oslo lufthavn har gjennom egne rutinekontroller avdekket det som kan være brudd på arbeidsmarkedsbestemmelser og bedt partene om å avklare hva som har skjedd.

- Et svært viktig virkemiddel for å forebygge brudd på arbeidsmiljølovgivningen er at vi har engasjert LO-koordinatorer som følger opp og påser at denne følges og gir oss tilbakemelding dersom dette ikke skjer. Som byggherre er vi opptatt av at norske arbeidsmarkedsbestemmelser følges, noe det er gitt klart uttrykk for overfor aktørene, påpeker Landevaag.

Da Oslo lufthavn som byggherre ble kjent med funnene ble det umiddelbart iverksatt en intern granskning. Så langt har utbyggingsprosjektets egen LO-koordinator og utbyggingsprosjektets kvalitetsleder fått innsyn i avvikene, som viser til det som kan være brudd på arbeidslivsbestemmelser knyttet til avlønning, lengde på arbeidsdager og andre kontraktsforhold.

SSP ønsker nå å få ryddet opp i saken

- Sosial dumping er uakseptabelt, og vi stiller klare krav til at alle som arbeider på våre prosjekter, inkludert for våre underleverandører, skal ha lovfestede lønns- og arbeidsvilkår, sier administrerende direktør i SSP, Morten Solberg Nilsen.

- Vi er nå i gang med å få ryddet opp i denne saken, og vi vil også se nærmere på om vi kan skjerpe våre rutiner ytterligere fremover, fortsetter han.

Samarbeider med norske myndigheter

Utbyggingsprosjektet har inngått en avtale med Skatt Øst om bistand til bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet, og har også varslet Arbeidstilsynet om saken.

Byggherren og Skatt Øst har sammen også avdekket uregelmessigheter rundt innrapporteringen av oppdraget til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

- Vi har en konstruktiv og god dialog med norske tilsynsmyndigheter og med SSP om saken, og vi forventer at dette nå bli ryddet opp i så raskt som mulig, sier Landevaag.

Jobber aktivt mot arbeidsmarkedskriminalitet

Utbyggingsprosjektet på Oslo lufthavn legger årlig ned tre til fire årsverk i ulike kontrollaktiviteter rettet mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Arbeidstilsynet er orientert om at det pågår en gransking av forholdet.

- Skulle det vise seg å være behov for å involvere politi vil også dette bli utført, avslutter Landevaag.

Byggherren kan undersøke forhold ned til et visst nivå, men når uklarheter rundt dokumentasjon oppstår, må også andre offentlige myndigheter involveres.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen