Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

- Et tettere samarbeid mellom offentlige og private akt ører under utviklingen av Møreaksen kan st yrke konkurransen, gi mer helhetlige entrepriser og langsiktige løsninger. Samtidig fordeles risiko på en mer hensiktsmessig måte mellom sektorene, mener Sissel Husøy, partner i Deloitte .

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsulentselskapet Deloitte har bidratt til å utrede første fase av et omfattende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal på vegne av Møreaksen AS, et selskap eid av kommunene og næringslivet i regionen. Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer. Ytterligere anses offentlig–privat samarbeid (OPS), en strategi for å fasilitere finansiering og bygging av offentlige infrastrukturprosjekter, som en god gjennomføringsform for Møreaksen. Det finnes likevel ingen enhetlig definisjon av OPS-konseptet.

-Det kan være en offentlig tjeneste som utvikles og drives helt eller delvis av det private næringslivet.

I dag mangler myndighetene ofte effektive verktøy for å styre prosjektrisiko i den konvensjonelle gjennomføringsmodellen. Vi mener at staten snarere bør sette ut eksempelvis planlegging, bygging og vedlikehold av en veistrekning i en kontrakt til en aktør. Fordelen ved OPS-modellen er blant annet at det ikke utføres noen betaling før prosjektet er ferdigstilt. Fra veien tas i bruk betaler man for tilgjengelighet, drift og vedlikehold gjennom driftsfasen som kan vare fra 15 til 25 år.

En OPS-kontrakt gir leverandøren samlet ansvar for design, bygging, finansiering og drift. Dette skal gi mer sammenhengende planlegging, mer helhetlige entrepriser og større konkurranse. Samtidig fordeles risiko på en mer hensiktsmessig måte mellom sektorene, forklarer Sissel Husøy, partner i Deloitte.

Stor eksportverdi

På oppdrag fra Statens vegvesen har forskerne Victor Norman og Torger Reve dokumentert at Møreaksen og fergefri E39 vil kunne gi svært positive effekter for regionen. Møre og Romsdal er i totalsum alt Norges tredje største eksportfylke, og målt per sysselsatt har fylket høyest eksportverdi.

Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer .

- Blant annet mener Victor Norman at den årlige netto nytten av en styrket bo- og arbeidsmarkedsregion beregnet til å ligge på 830 millioner kroner, mens Torger Reve estimerer at Møreaksen vil gi en årlig netto nytte på 768 millioner kroner grunnet bidraget til utviklingen av regionens industrielle klynger, formidler rådgiveren.

Møreaksen er et komplekst prosjekt med bro- og tunnelkonstruksjoner som utfordrer dagens teknologiske kompetanse. Prosjektet inkluderer Tautratunnelen over Romsdalsfjorden, Julsundsbroen mellom Molde og Misund, samt broer mellom Misund og Aukra.

OPS-modell egnet

Den undersjøiske tunnelen fra Nerås, under øya Tautra i Romsdalsfjorden og fram til Otrøya, blir om lag 13 km lang og 330 meter dyp. Det overgår dybden i Eikesundtunnelen som i dag er verdens dypeste av sitt slag, men likevel er det mulig å utvikle denne med basis i eksisterende teknologi.

Øst for Otrøya skal tunnelen gå over i hengebro over Julsundet, som så knytter seg til veien på motsatt side. Lengden på Julsundbroen vil være rundt 1960 meter, og hovedspennet er på 1600 meter – hvilket er nesten 300 meter lenger enn Hardangerbroen, som er landets lengste hengebro. Det er videre planlagt en firefeltsbro.

- Møreaksen AS og samarbeidende interesser har kommet frem til at en OPS-tilnærming er godt egnet for disse prosjektene, og flere entreprenørvirksomheter og finansieringsinstitusjoner har alt meldt sin interesse, forteller hun.

Kartlegger finansieringsmodell

På nasjonalt nivå støttes OPS-modellen av Høyre, Frp, Venstre, KrF, og intensjonen er at en mer konkret strategi skal utmeisles i høst. Høyres OPS-løfte møtte under fjorårets valgkamp imidlertid motstand fra blant annet den rødgrønne fløyen fordi staten er bundet til utgifter under hele kontraktens varighet.

De involverte i Møreaksen identifiserte derimot vel så store utfordringer ved dagens modell. For eksempel er både kostnads- og tidsoverskridelser utbredt i omfattende offentlige prosjekter. Neste steg blir dermed å utarbeide finansieringsstrategier for å imøtekomme modellens potensielle svakheter. Blant annet kan bompengeløsninger og statlige bidrag være aktuelle.

- Når det gjelder finansieringen, så blir den langsiktig og forutsigbar med brukerbetaling, noe som helt klart er en fordel i offentlige prosjekter. Finansiering av prosjektene kan skje som en kombinasjon av egenkapital fra eierne av OPS-selskapet, kortsiktige byggelån fra banken og langsiktig finansiering fra forsikrings- og livselskaper, foreslår hun. Det er flere forutsetninger som må vektlegges for at OPS skal bli en bærekraftig modell. Man må eksempelvis strukturere prosjektene i et livssyklusperspektiv og finne en optimal risikofordeling.

- Det er få instrumenter som byggherrene kan disponere for å gi leverandører incentiver til kostnadsdisiplin og tidsriktige leveranser. Manglende livssyklusperspektiv i de ulike stadiene kan føre til at rimelige løsninger prioriteres i byggefasen, hvilket leder til høyere kostnader i drifts- og vedlikeholdsfasen. Tilrettelegging for fleksibilitet og innovasjon er essensielt. Vi skal videre ta hensyn til utforming av kontrakt og betalingsmekanisme, samlet konkurranse og skatter, avslutter Husøy.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen