Status ved utgangen av andre tertial viser at det har skjedd en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016.
Status ved utgangen av andre tertial viser at det har skjedd en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016. (Bilde: Statens vegvesen)

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Ved utgangen av august har Statens vegvesen så langt i 2017 brukt 1789 millioner kroner til innleie av konsulenter. Det er 215 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2016.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tallene er hentet fra etatens rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år. Beløpet gjelder bruk av konsulenter i hovedsak knyttet til utbygging og forvaltning av våre om lag 10 000 kilometer riksveger. Reduksjonen er et resultat av at det er innført skjerpede krav og forsterket styring når det gjelder kjøp av tjenester.

I 2014 ble det iverksatt et effektiviseringsprogram innenfor kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveger, trafikant- og kjøretøy samt ledelse og støtte. Tiltakene skal bidra til å frigjøre ressurser som gjør det mulig å redusere bemanning og tjenestekjøp i henhold til fastsatte måltall.

Status ved utgangen av andre tertial viser at det har skjedd en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016.

158 færre ansatte

Som et ledd i effektiviseringsprogrammet, ble det og satt mål om å redusere bemanningen i Statens vegvesen med om lag 2,5 prosent i 2017 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2015. Per 31. august hadde etaten 7 123 hele stillinger. Dette er 158 færre enn ved årsskiftet. Måltallet for bemanning er at etaten skal ha 7 132 hele stillinger ved utgangen av 2017, og alt tyder på at dette er innen rekkevidde.

Selvbetjeningsløsninger gjør det enklere for brukerne

Etatens selvbetjeningsløsninger blir stadig mer attraktive. Ved utgangen av august var de digitale løsningene som ditt førerkort, timebestilling av praktisk førerprøve, Autoreg, tap av vognkort, omregistrering og eierskifte på nett benyttet i 46,1 prosent av tilfellene. I tilsvarende periode i 2016 var tallet 32 prosent.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen