Milliardsatsing på ny jernbane kan gi vekst i bygder

Milliardsatsing på ny jernbane kan gi vekst i bygder

Milliardsatsingen på ny jernbane mellom Voss og Bergen gir store muligheter for vekst. Forslaget fra Asplan Viak som har utformet en mulighetsstudie, har blitt godt mottatt av kommunene. Realiseres dette kan det bli stor utvikling av bygdene mellom Voss og Bergen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I desember 2015 ble det klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ til ny jernbane og vei mellom Bergen og Voss. Samtidig ble det klart at det må tenkes på nytt når det gjelder utviklingen av Bergensregionen. Sammen med fylkesmann Lars Sponheim, ba Voss- og Vaksdal kommune Asplan Viak om å analysere hvordan de nye stoppene på Bergensbanen vil kunne utvikle seg som naturlige bydelssentre rundt storbyen Bergen.

[img id="1"]

Mulighetsstudie og framtids-scenario

– Vi har jobbet med dette framtids-scenarioet i et års tid. Prosjektet er delfinansiert av Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, som også har vært med i arbeidsgruppen i prosjektet. sier sivilarkitekt Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Barth forteller videre at mulighetsstudien ble gjort som en forlengelse av arbeidet for Jernbaneverket og Statens Vegvesen om ny jernbanelinje mellom Arna og Voss, Bergensbanen.

– I prosjektet ble det utarbeidet fire prinsipper. For det første skal prosjektet bidra til bosteder til 31.500 innbyggere langs linjen. Alle nye innbyggere som er tatt med i prognosene, som ikke kan bosettes bærekraftig andre steder i Bergensregionen, mener vi bør bosettes rundt de nye stoppestedene langs Bergensbanen. Det andre prinsippet vi har lagt til grunn, er at alle som skal bo langs Bergensbanen skal bo bærekraftig i områder der kollektivtransport er konkurransedyktig kontra bil, sier Barth.

Tunnelmassen skal brukes lokalt

– For det tredje skal all tunnelmasse brukes lokalt i stasjonsbyene, for å tilrettelegge for lokal vekst. Det er snakk om ca. 20.000.000 m3 steinmasser.

Det siste premisset er at alle bygg skal utvikles som ”herlighetsbygg", det betyr at de skal kunne bygges og kjøpes billigere, og ha mer kvalitet enn boliger ellers i regionen, sier han.

[img id="2"]

Det er anslått en vekst på om lag 15. 000 boliger og 7. 500 nye arbeidsplasser i årene som kommer, en reell mulighet mener Asplan Viak og ordførerne i Voss og Vaksdal. Mulighetsstudiet viser hvilke alternativer som åpner seg i kjølvannet av en ny jernbane, med nye stoppesteder.

Knytter sammen Hordaland

I fremtiden vil det bare være 20 minutter mellom Bergen sentrum og Stanghelle. Vaksdal vil bare ligge 15 minutter unna, mens Voss vil ligge 37 minutter unna, like langt som Bergen lufthavn Flesland. Man mener at kvalitetene i «Region øst» er ”formidable”, der nærheten til toget knytter de indre delene av Hordaland sammen, noe som vil gi attraktive muligheter for utviklere og boligkjøpere.

Bærekraft i alle ledd

Dette er en utvikling vi trenger i vår region. Med prosjektet, håper alle involverte aktører å sette et positivt fokus på regionens mest bærekraftige byutviklingsarealer.

– Man kan ikke bygge miljøvennlige boliger i et bilbasert område. Bærekraftig byutvikling handler om bærekraft i alle ledd. Vaksdal og Voss er selve nøkkelen for bærekraftig vekst i vår region. Regjeringens satsing på jernbanen gjør det hele mulig!», sier Barth.

Voss vil kunne utvikles til en stor og levende bygdeby i øst, med et innbyggertall som vil kunne være større enn hele Molde kommune.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen