Trafikk på Ring 3, Store ringveg / ringvei ved Vindern i Oslo.
Trafikk på Ring 3, Store ringveg / ringvei ved Vindern i Oslo. (Foto: Knut Opeide)

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Bruk av redusert hastighet vinterstid er et av flere tiltak Statens vegvesen bruker for å redusere nivået av helseskadelig svevestøv i Oslo, og vi har god kunnskap om effekten av tiltaket.

  • Trafikk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Folkehelseinstituttet har dokumenterte studier på at svevestøv, både PM2,5 og PM10, er helseskadelig.

Statens vegvesen eier veinettet og har derfor et ansvar, både juridisk og etisk, og for å bidra til at luftkvaliteten blir bedre.

Og lufta har faktisk blitt bedre de siste årene. Men dette har ikke skjedd av seg selv. Dette er et resultat av at kommuner, Statens vegvesen og andre aktører har gjennomført en rekke treffsikre tiltak, og miljøfartsgrense er et av dem.

Fart påvirker mengden svevestøv

Det finnes en rekke studier fra nordiske forskningsinstitutt og Universiteter som viser at det er en klar sammenheng mellom fart og svevestøv. Miljøfartsgrense er et tiltak som reduserer både produksjon og spredning av veistøv. Dette er mest aktuelt i byer der det kjøres med piggdekk. Derfor er det i hovedsak litteratur fra Norge, Sverige og Finland som er relevant.

Karl Idar Gjerstad og Nina Martinsen i Statens vegvesen.
Karl Idar Gjerstad og Nina Martinsen i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

-Norsk institutt for luftforskning har utført både måleprosjekter og modellanalyser som viser sammenheng mellom fart og svevestøv. I Sverige er det gjort flere laboratorieforsøk, finske og svenske forskere har målt dette med mobilt måleutstyr på kjøretøy og også Norsk Regnesentral har analysert ti år med måledata. Alle har kommet fram til at lavere fart gir mindre svevestøv.

Det sier Karl Idar Gjerstad som er fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Flere tiltak må til

Regjeringen innførte i 2016 strengere grenseverdier for svevestøv. Dette skyldes nettopp at forskning viser at svevestøv er enda farligere for folks helse enn tidligere antatt.

– Problemet med svevestøv løses best når vi både bruker forebyggende tiltak som er rettet mot støvproduksjon og andre tiltak som fjerner støvet i ettertid, sier Nina Martinsen, fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region øst.

For å ikke overskride de nye grenseverdiene, er miljøfartsgrense ett av flere tiltak Vegvesenet kan bruke. Renhold av vei, støvbinding, piggdekkgebyr, utskifting av gamle vedovner og nyere biler med mindre partikkelutslipp er eksempler på andre tiltak som reduserer utslippene.

Lufta trenger din hjelp

Ved å overholde fartsgrensene er det til syvende og sist du som bilist som avgjør om miljøfartsgrensa fortsatt blir en suksess. Vi ser nå at enkelte aktører sprer feilaktige påstander om at miljøfartsgrensa ikke virker. Det bekymrer oss. I verste fall kan det undergrave forståelsen og respekten for fartsgrenser og et godt miljøtiltak – og dermed sabotere helseeffekten.

– Det er de mest sårbare innbyggerne i Oslo som blir de egentlige taperne på dette, sier Martinsen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen