MEF: Optimisme i anleggsbransjen

MEF: Optimisme i anleggsbransjen

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette viser en forventningsundersøkelse som bransje- og arbeidsgiverforeningen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nylig har gjennomført. Undersøkelse avdekker imidlertid forskjeller internt i bransjen, avhengig av arbeidsområde og geografi.

[factbox id="1"]

– Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimistiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forventninger, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen, som ikke er overrasket over bransjeforskjellene:

– Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert - til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov.

God oppdragsmengde og økt lønnsomhet

75 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen beskriver oppdragsmengden det kommende halvåret som «svært god» eller «god». Videre forventer 35 prosent av bedriftene at bedriftens lønnsomhet samlet sett vil bli bedre i 2015 enn i 2014. Optimismen får støtte fra tall fra Prognosesenteret som anslår en vekst i anleggsinvesteringer på 8 prosent fra 2014 til 2015, og en vekst på 12 prosent fra 2015 til 2016.

Anslagene er basert på planlagte prosjekter pr. i dag. For perioden 2015-2016 er det fylkene Aust-Agder, Hedmark og Trøndelagsfylkene som ligger an til å oppleve største prosentvis vekst fra 2015-nivå. Veksten er i stor grad drevet av økte investeringer i transportinfrastruktur.

Ikke bare fryd og gammen

Alt er imidlertid ikke bare roserødt. MEF identifiserer følgende fire hovedutfordringer for anleggsbransjen i tiden fremover:

  • Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
  • Krevende rekrutteringssituasjon for mange bedrifter
  • Useriøse aktører må stenges ute
  • Stadig større anleggskontrakter - Vanskeligere markedssituasjon for de mindre entreprenørene

- Vi er særlig bekymret for at rekrutteringssituasjonen til bransjen kan bli krevende på sikt. I undersøkelsen beskriver hele 40 prosent av bedriftene rekrutteringen av fagarbeidere som «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig». Dette er en tydelig beskjed politikerne om at rammevilkårene for yrkesfagene må styrkes. Skolene må gis en bedre finansiering, som både hever kvaliteten på utdanningen og sikrer at antallet skoleplasser er tilpasset etterspørselen fra næringslivet, avslutter Trond Johannesen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen