Masseforvaltning

Masseforvaltning

Akershus fylkeskommune har vedtatt plan for masseforvaltning. - Det viser både at forvaltningen tar temaet på alvor, forteller Olav Hallset i bransjeforeningen Norsk Bergindustri.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

At Akershus fylkeskommunes har laget en gjennomtenkt plan for hvordan behovet skal møtes er mer enn man kan si om de fleste av våre 19 fylker. Til tross for at behovet for byggeråstoffer er enormt og økende er det få som har en langsiktig plan for å sikre tilgangen i tiårene som kommer.

På spørsmålet om hvilken betydning bransjeforeningen mener masseforvaltningsplanen til fylket har for bransjen svarer Olav Hallset at masseforvaltningsplaner er først og fremst et svært nyttig verktøy for lokal og regional forvaltning.

[img id="1"]

- De tvinges til å få et mer aktivt forhold til eget behov for byggeråstoffer. Det kan påvirke arealplanlegging, infrastrukturutbygging og annet. Tilgang på nok masser av riktig kvalitet er helt avgjørende, ikke minst i lys av de mange massive prosjektene som er i gang eller skal startes de neste årene. En helhetlig tilnærming til masseforvaltning er avgjørende for å sikre god nok råstofftilgang og å ta miljøhensyn. Videre kan det også være nyttig for bransjen fordi det gir tydelige signaler om hvilke rammer man har å forholde seg til. Forutsigbarhet er noe vi etterspør fra myndighetene i alle sammenhenger, også i regional plansammenheng, forteller Hallset som er kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri.

Fire mål

De fire målene Akershus har med planen er lette å støtte opp om: Sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus; Sikre arealer for masseuttak, gjenvinning og lovlig deponering; Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser; Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra massehåndtering og massetransport.

Vi øker muligheten for suksess med planen dersom man styrker fagmiljøene i forvaltningen

Det rimer bra med Norsk Bergindustris arbeid med å sikre langsiktig tilgang på byggeråstoffer på en miljø- og samfunnsmessig forsvarlig måte.

Norsk Bergverksindustri kommer til å følge opp fylkesplanen på flere måter.

- Norsk Bergindustri arrangerer en rekke regionale konferanser i samarbeid med MEF der vi diskuterer regional masseforvaltning med lokale og regionale aktører og forvaltning. I tillegg vil våre lokale medlemsbedrifter naturligvis ha nytte av den i sitt videre arbeid. Vi har god dialog med Akershus Fylkeskommune og vil gjerne gi dem ros for arbeidet de har gjort. Vi bruker denne planen som et eksempel til etterfølgelse når vi har kontakt med andre fylkeskommuner, sier Hallset.

[factbox id="1"]

Utvikle en masseforvaltningsplan

Hallset forteller at bransjeforeningens oppfordrer alle regioner/fylker til å utvikle en masseforvaltningsplan. Hver nordmann bruker i gjennomsnitt mer enn 10 tonn pukk og grus årlig. Dette er råstoffer som må tas ut lokalt fordi volumene er så store. Det stiller store krav til kommunal og regional planlegging.

- Kompetanse er et annet nøkkelord, sier han. - For få av kommuner og fylkeskommuner har den geologiske kompetansen som kreves for å gjøre dette arbeidet godt nok.

Et viktig budskap overfor andre kommuner og fylkeskommuner er at de må føre tilsyn og ha kontroll med produksjon og omsetning av masser i sine områder. Seriøse aktører følger lover og regler og står overfor strenge krav til miljø og sikkerhet. Det er veldig bra. Imidlertid finnes det useriøse aktører som skor seg på manglende kompetanse og oppfølging av lokale myndigheter. Tilsyn og kontroll er en viktig del av ansvarlig masseforvaltning. Det bør aldri lønne seg å ikke drive seriøst, men vi ser at dette kan være utfordrende for store aktører som blir utsatt for konkurranse fra mindre seriøse, forteller han.

Hallset mener at manglende kompetanse lokalt og regionalt kan være en av årsakene til hvorfor det ikke har blitt utarbeidet slike planer tidligere.

- Dette er krevende arbeid som fordrer regional interesse, kompetanse og økonomiske ressurser. I tillegg er det kommunene som er planmyndighet. Dermed er det ikke gitt at fylkeskommunene tar ansvar for å ta regionens masseforvaltning under sine vinger. Det er imidlertid viktig å innse at det naturlige markedet for et pukkverk, som grunnet steinens tyngde er relativt lokal, ikke nødvendigvis følger en tilfeldig satt kommunegrense. I hovedstadsregionen har vi flere randsonepukkverk som ligger i Oslos nabokommuner, mens hovedmarkedet er i Oslo, forteller han..

Bransjeforeningen mener at manglende oppfølging av planen kan være en årsak til at suksessen med fylkesplanen uteblir. Hallset mener at næringene er avhengig av at kommunene forholder seg aktivt til planen og følger den opp.

- Vi øker muligheten for suksess med planen dersom man styrker fagmiljøene i forvaltningen. Norsk Bergindustri har lenge argumentert for at alle fylker bør ha en fylkesgeolog som kan være et bindeledd mellom forvaltning og næringsliv. Da ville man ha tilgang på faglige vurderinger både i areal- og ressursspørsmål, sier han

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen