Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner.
Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner. (Foto: Baezeni )

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

18. oktober arrangerer Statens vegvesen markedsmøte om Sotrasambandet og Hålogalandsveien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sotrasambandet, som ble vedtatt i Stortinget i juni, ligger først i løypa.

– Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden ti milliarder kroner. Vi skal ha en omfattende og utfordrende dialog med marked fram til kontrakten skal signeres, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Både Sotrasambandet og Hålogalandsveien organiseres som OPS-prosjekt. Dette involverer både entreprenører og finansielle aktører og stiller store krav til prosessen.

Kontrakten som inngås for Sotrasambandet, omfatter finansiering, prosjektering, bygging samt drift og vedlikehold i 25 år.

Forberedelser for Hålogalandsveien pågår

– Vi trekker på de gode erfaringene med prosessen fra rv.3/rv.25 Løten – Elverum. Vi arbeidet tett med tre finalister i mer enn et halvår for å få en avtale som hviler på en solid fundament. Prosessen var omfattende og lærerikt, sier Sandvin.

Sotrasambandet kommer i markedet først. Men det pågår forberedelser også for Hålogalandsveien, som blir det tredje OPS-prosjektet. Derfor gis det status for begge prosjektene i markedsmøtet.

Fakta om Sotrasambandet

  • Ny Sotra bru 950 m + tre mindre bruer
  • 9,4 km firefeltsvei
  • 14 km gang- og sykkelvei
  • ÅDT (årsdøgntrafikk) er om lag 27.400
  • Kostnadsestimat om lag 10 milliarder kroner (2018-kroneverdi)
Til toppen