Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Miljømyndighetenes kontroll av 48 skipsverft viser svært varierende kunnskap om miljøregelverket og hvilke konsekvenser virksomheten kan ha på miljøet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fylkesmennene kontrollerte i høst 48 skipsverft i 13 fylker. Kontrollen var koordinert av Miljødirektoratet.  De største manglene ble funnet hos reparasjonsverftene.

[factbox id="1"]

- Det er for dårlig at halvparten av de kontrollerte verftene hadde alvorlige mangler i rutiner og systemer for å hindre skader på det ytre miljø. Regelverket er skjerpet og det har vært mye informasjon om dette, så det burde virksomhetene kjent bedre til, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Forurenser sjøbunnen

Skipsverft har opp gjennom tidene vært en betydelig kilde til forurensningen som finnes på sjøbunnen i fjorder og havner langs kysten.

- Med den store innsatsen som har vært gjort og fortsatt pågår med å rydde opp i forurensende sedimenter, er det svært viktig å stoppe tilførsler av nye miljøskadelige stoffer, sier Bjørn Bjørnstad.

[slider]

Ikke oversikt over utslipp

Svært mange verft visste ikke hvor mye avvirket materiale og farlige stoffer de fikk fra overflatebehandling av skip i løpet av et år. De kunne derfor ikke anslå eller beregne hvor stort utslippet er. Nesten ingen verft hadde noe måleprogram eller hadde utført enkeltmålinger på utslipp til vann og luft eller støy.

- Mye av virksomheten ved et skipsverft kan føre til skader på miljøet i vann og på land.  De må derfor vite hva de slipper ut og dokumentere hva de gjør for å hindre miljøskade, sier Bjørn Bjørnstad.

Mange av verftene har vært kontrollert tidligere.  Det er funnet brudd på de samme reglene i høstens aksjon, som ved tidligere kontroller.

Skal følges opp

Det ser ut til at størrelse på reparasjonsverft har liten betydning for om verftet følger miljøregelverket eller ikke. Økonomi er heller ikke avgjørende for om miljøregelverket blir fulgt.

Hos de verftene som bygger nye båter, er situasjonen langt bedre.  Blant disse er det funnet få brudd på regelverket.

- Vi reagerer strengt på alvorlige brudd på miljøkravene, og det er aktuelt med både tvangsmulkt og eventuelle politianmeldelser. Vi følger opp denne bransjen tett videre, med veiledning i regelverket, kommunikasjon med bransjen og flere kontroller, sier Bjørnstad.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen