Må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

Må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

Østfold vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen som ble overlevert fylkesutvalget i Østfold.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- I Østfold vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforsker ved NVE og Meteorologisk Institutt.

Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få kraftig nedbør, oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann og flere og større regnflommer. I  mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen. Økt fare for jord- og flomskred, økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning.

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Østfold er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Vassdragene er påvirket av en rekke inngrep som kan føre til økt fare for oversvømmelse og skader. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Glorvigen.

Klimaprofil Østfold

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå. Profilen finner du her.

Til toppen