Må bygge moderne jernbane

Må bygge moderne jernbane

Skal toget vinne over bilen må det bygges flytogstandard med 250 km/time i rett linje gjennom Østfold. Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Jernbane med høy hastighet

Å bygge en moderne jernbane med høy hastighet som først går innom Fredrikstad sentrum, og så på tvers og tilbake til Sarpsborg sentrum, før den går videre til Halden 16 min senere enn nødvendig fremstår like galt som om Gardermobanen skulle tatt en sving innom Hellerudsletta. E6 går i rett linje og ikke innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. En moderne høyhastighetsbane må selvsagt bygges etter samme premisser.

Regjeringen må gripe inn når lokale vedtak åpenbart er til hinder for viktige nasjonale interesser. Dette har skjedd gjentatte ganger på samferdselsområdet hvor lokalpolitikeres beslutninger fører til lengre reisevei, høye kostnader og kortsiktige løsninger. Det er ikke opp til det lokale selvstyret alene å ta slike avgjørelser.

Regjeringen må ta grep

Regjeringen må nå ta grep og sikre at statlige midler til dobbeltspor gjennom Østfold gir den beste helhetlige løsningen for nasjonen, regionutviklingen, godstransporten, og ikke minst de reisende. Særinteresser i enkelte miljøer må vike for nasjonens og regionens beste.

I dette viser de evne til å se at utviklingen lokalt nødvendigvis henger sammen med hva som skjer på den andre siden av kommunegrensen, og at regionen ligger i et pressområde som gir muligheter. De viser også ansvar for å utvikle regionen for fremtidig næringsvekst og innbyggerbehov, og at man som lokalpolitiker ikke sitter isolert og uavhengig av omverdenens og fremtidens utfordringer.

[factbox id="2"]

Fordelene for staten og regionen er enorme. Det legges nå et 100 års perspektiv i en regionutvikling som ikke må feile.

Toget taper for bilen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke sitte stille og se på at statlige midler ikke blir brukt til nasjonens og regionens beste, og at toget taper for bilen. Dette er statens mulighet til å bygge en høyhastighetsbane som kombinerer nasjonale og regionale interesser.

De sentrale politikerne i Østfold, som for 5 år siden var med på løsninger som gjør at toget også i fremtiden taper for bilen, bør nå kunne innrømme at dette var feil, og at en nå har den beste helhetsløsning på bordet. Argumentet om at en taper tid med å gjøre om planene er lite tungtveiende. Det handler om regionutvikling og den beste løsning for staten.

Viktig med fakta

Uten å sette seg inn i fakta er det lett å si at dobbeltsporet skal gå gjennom byene. Fakta i dag er at mindre enn 15 % av de reisende i Fredrikstad og Sarpsborg bor i gangavstand fra stasjonen.

En konkurransedyktig høyhastighetsbane med 250 km/time gjennom Østfold, etter modell av Gardermobanen og Flytoget, må ha få stopp, store rasjonelle knutepunkter med plass til mange biler, og god kobling til bybane og busser fra bysentrene og regionen på tvers.

Da kan en nå nasjonale og regionale mål om at all vekst i persontrafikk skal skje kollektivt. Da legges det beste grunnlaget for vekst i regionen og avlasting av hovedstaden, og først da får næringsliv og ungdommen lyst til å etablere seg i regionen.

Østfold trenger at staten nå sikrer en slik løsning.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen