Luftfarten må forberede seg på et utfordrende klima

Luftfarten må forberede seg på et utfordrende klima

ICAO oppfordrer i sin nylig publiserte miljørapport alle aktører innen luftfarten til å forberede seg på store utfordringer som følge av klimaendringene. Norge vies spesiell oppmerksomhet på grunn av mange utsatte lufthavner langs kysten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ICAO (Luftfartens FN-organ/ International Civil Aviation Organization) utgir en omfattende miljø- og klimarapport hvert tredje år. I den ferske 2016-rapporten varsler ICAO om at røffere vær og stigende havnivå vil bli krevende både for flytrafikken og lufthavnene. ICAO stiller ikke lenger spørsmålstegn ved om den globale oppvarmingen vil få konsekvenser for luftfarten. Klimaendringene har allerede kommet så langt at usikkerheten mer er knyttet til om hvor lang tid det vil ta før vi opplever konsekvensene for alvor. Sannsynligvis har vi et par-tre ti-år på oss.

Mer turbulens

En av konsekvensene det blir pekt på er faren for mer uforutsigbare turbulensforhold som følge av endringer i jetstrømmene. Det blir også varslet om større fare for sandstormer og støv som kan representere en risiko for jetmotorene. Det blir det også advart om økt risiko for ising underveis. En spesiell utfordring i tropiske strøk er redusert løfteevne på flyene som følge av mer ekstrem varme. Dette har allerede ført til omlegging til større grad av nattflyginger i blant annet Midtøsten og Sentral- og Sør-Amerika. ICAO-rapporten oppfordrer både flyprodusenter og flyselskaper til å være oppmerksom på disse fenomenene og sørge for at det legges inn sikkerhetsmarginer som er robuste nok til å tåle de nye utfordringene.

Kystnære lufthavner særlig utsatt

Et eget kapittel i rapporten er viet arbeidet med klimatilpasning på lufthavnene, med bidrag skrevet av Avinors Olav Mosvold Larsen og Kristin Fjellheim. Det vises til at 20 av Avinors lufthavner ligger utsatt til for vær og vind, og at Avinor har jobbet systematisk med klimatilpasning i over 15 år. Det er allerede gjennomført en rekke tilpasninger, og en omfattende risikovurdering ble utarbeidet i 2014. ICAO-rapporten oppfordrer alle lufthavnansvarlige til å gjennomføre den type risikoanalyser som Avinor har gjort.

- Det er avgjørende at alle aktører innen luftfarten tar inn over seg at klimaendringene er her og at konsekvensen vil bli mer merkbare i årene fremover. En sikker og pålitelig luftfart i fremtiden forutsetter at klimatilpasning tas på alvor i alle ledd, sier Kristin Fjellheim.

CO2-utslippene skal ned

Selv om klimaendringene er en realitet som vi må forholde oss til og innrette oss etter, understreker ICAO-rapporten behovet for å intensivere innsatsen for å redusere utslippene av klimagasser fra luftfarten. Målet er at veksten i luftfarten skal være klimanøytral i 2020.

Det blir vist til en rekke prosjekter som kan være gode forbilder. Avinors arbeid med kurvede innflygninger og biodrivstoffprosjektet på Oslo Lufthavn blir fremhevet. Et annet interessant prosjekt er Cochin International Airport i Keralaprovinsen i India. Cochin er den første lufthavnen i verden som helt og holdent blir drevet med solenergi. Lufthavnen, som er på størrelse med Bergen Lufthavn, får dekket hele sitt energibehov fra 46.000 solpaneler.

Til toppen