Lørenfallet: bygger miljøgate langs fv. 171

Lørenfallet: bygger miljøgate langs fv. 171

Statens vegvesen bygger miljøgate langs fylkesveg 171 gjennom Lørenfallet. Arbeidene som startet i begynnelsen av august kan gi noe redusert framkommelighet. Dette melder Statens Vegvesen på sine nettsider.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Miljøgata skal bedre forholdene for myke trafikanter, redusere utrygghetsfølelsen, stramme opp gateløpet og gi en estetisk oppgradering av tettstedet, sier Sara Straume, byggeleder i Statens vegvesen.

Bedre for myke trafikanter

Prosjektet som strekker seg over cirka 950 meter langs fylkesvegen gjennomføres på vegne av Akershus fylkeskommune. Det skal bygges sammenhengende fortau, samt oppholdsarealer og møteplasser. Vegen utformes slik at kjørende trafikk går langsommere. Det legges vekt på estetikk og visuelle kvaliteter.

  • Det blir ca. 700 meter nytt fortau, og ca. 500 meter opprusting av eksisterende gang- og sykkelveg.
  • Fylkesvegen får ny asfalt, ca. 950 meter. Vegen skal også senkes noe, over en strekning på cirka 100 meter i sentrum.
  • Hele strekningen får ny belysning.
  • Det anlegges granittbelegg, kantstein, trapper og murer, og planter trær og busker.
  • Kabler fra ulike kabeleiere skal ned i bakken, i felles grøft med vegbelysning.
  • Deler av strekningen får nytt overvannsanlegg.

De planlagte tiltakene baseres på en reguleringsplan som ble vedtatt 06.09.2006. Arbeidene utføres av entreprenøren Marthinsen & Duvholt AS.

På noen eiendommer langs fylkesvegen skal ulike støytiltak etableres. Detaljplanlegging av disse vil skje utover høsten slik at støytiltakene kan gjennomføres i 2016.

Ulemper i anleggsperioden

- Vi legger til rette for best mulig flyt i trafikken gjennom anleggsperioden, men det er forventet at det i perioder blir det redusert fremkommelighet for kjøretøy og fotgjengere i området, sier Straume.

Anleggsarbeidet vil også medføre mer anleggstrafikk som kan gi økt støy i perioder. Det må påregnes venting og anleggsstans og av sikkerhetsmessige hensyn ber vi trafikantene være ekstra oppmerksomme.

Det blir noe omlegging av trafikken for å legge til rette for toveis trafikk i størst mulig del av anleggsperioden. Eventuelle enveiskjøringer vil bli nærmere varslet.

Pass på barna!

Gangtrafikken legges om under anleggsperioden, med fysisk skille mot anleggsområdet.

- Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi ber allikevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier Straume.

Statens Vegvesen beklager ulempene anleggsarbeidet medfører for beboere og trafikanter i området.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen