Lørenfallet: bygger miljøgate langs fv. 171

Lørenfallet: bygger miljøgate langs fv. 171

Statens vegvesen bygger miljøgate langs fylkesveg 171 gjennom Lørenfallet. Arbeidene som startet i begynnelsen av august kan gi noe redusert framkommelighet. Dette melder Statens Vegvesen på sine nettsider.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Miljøgata skal bedre forholdene for myke trafikanter, redusere utrygghetsfølelsen, stramme opp gateløpet og gi en estetisk oppgradering av tettstedet, sier Sara Straume, byggeleder i Statens vegvesen.

Bedre for myke trafikanter

Prosjektet som strekker seg over cirka 950 meter langs fylkesvegen gjennomføres på vegne av Akershus fylkeskommune. Det skal bygges sammenhengende fortau, samt oppholdsarealer og møteplasser. Vegen utformes slik at kjørende trafikk går langsommere. Det legges vekt på estetikk og visuelle kvaliteter.

  • Det blir ca. 700 meter nytt fortau, og ca. 500 meter opprusting av eksisterende gang- og sykkelveg.
  • Fylkesvegen får ny asfalt, ca. 950 meter. Vegen skal også senkes noe, over en strekning på cirka 100 meter i sentrum.
  • Hele strekningen får ny belysning.
  • Det anlegges granittbelegg, kantstein, trapper og murer, og planter trær og busker.
  • Kabler fra ulike kabeleiere skal ned i bakken, i felles grøft med vegbelysning.
  • Deler av strekningen får nytt overvannsanlegg.

De planlagte tiltakene baseres på en reguleringsplan som ble vedtatt 06.09.2006. Arbeidene utføres av entreprenøren Marthinsen & Duvholt AS.

På noen eiendommer langs fylkesvegen skal ulike støytiltak etableres. Detaljplanlegging av disse vil skje utover høsten slik at støytiltakene kan gjennomføres i 2016.

Ulemper i anleggsperioden

- Vi legger til rette for best mulig flyt i trafikken gjennom anleggsperioden, men det er forventet at det i perioder blir det redusert fremkommelighet for kjøretøy og fotgjengere i området, sier Straume.

Anleggsarbeidet vil også medføre mer anleggstrafikk som kan gi økt støy i perioder. Det må påregnes venting og anleggsstans og av sikkerhetsmessige hensyn ber vi trafikantene være ekstra oppmerksomme.

Det blir noe omlegging av trafikken for å legge til rette for toveis trafikk i størst mulig del av anleggsperioden. Eventuelle enveiskjøringer vil bli nærmere varslet.

Pass på barna!

Gangtrafikken legges om under anleggsperioden, med fysisk skille mot anleggsområdet.

- Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi ber allikevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier Straume.

Statens Vegvesen beklager ulempene anleggsarbeidet medfører for beboere og trafikanter i området.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen