Lokal verdiskaping viktig i det grønne skiftet

Lokal verdiskaping viktig i det grønne skiftet

Dersom vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn med et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv, så må vi praktisere slagordet «tenke globalt, men handle lokalt». Et grønt skifte avhenger av lokal verdiskapning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Av Svein Kamfjord, direktør for Avfall og gjenvinning i  KS Bedrift

Påstanden er også forankret i klimaforhandlingene i Paris før jul i fjor, der verdens ledere pekte på det lokale og regionale nivået som vesentlig for at klimaforpliktelser skal kunne gjennomføres i praksis. Grønn konkurransekraft blir avgjørende for fremtidig utvikling av bærekraftige- og sterke distrikter, og kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber nå med en ny stortingsmelding relatert til temaet.

En naturlig konsekvens av å skape verdier i Norge, er at Norge hverken kan eller bør basere sin fremtidige konkurransekraft på råvareeksport. Lokal verdiskaping gir grobunn for grønn konkurransekraft. Å utnytte ressursene mest mulig lokalt, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er også i tråd med EUs nærhetsprinsipp.

Kommunale selskaper er lokalt eid og forankret. Dette er bedrifter som er etablert for å utføre grunnleggende samfunnstjenester der folk bor. Derfor er de som skapt for oppgaven.

Vi ser særlig hvordan avfallssektoren tar viktige grep, der effektiv utnyttelse og behandling av avfallsressurser avhenger av en tilstrekkelig mengde avfall for mest mulig effektiv drift. Mange norske kommuner har løst denne utfordringen gjennom å inngå interkommunalt samarbeid. Lokal utnyttelse av avfallsressursene bidrar da til at busser og andre kjøretøy kan benytte lokalt produsert biogass, og biogjødsel kan spres hos de lokale bøndene eller benyttes i veksthus. I de store byene er fjernvarmenettet basert på forbrenning av restavfall, som bidrar til utfasing av olje- og vedfyring.

Dette gir klimagevinst, særlig lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. I tillegg bidrar det til kompetansebygging og lokal sysselsetting, som i neste omgang gir landet grønn konkurransekraft. Når nye mål og nye krav krever det beste av oss, bidrar våre medlemmer til innovative løsninger. Dette er løsninger som er ønsket andre steder både i Europa og i verden.

Slik skapes verdier lokalt, nye mål nås i miljøpolitikken, og grunnlaget legges for eksport av kunnskap og tjenester vi har utviklet lokalt. Slik går lokal verdiskaping og det grønne skiftet hånd i hånd - i praksis.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen