Lokal verdiskaping viktig i det grønne skiftet

Lokal verdiskaping viktig i det grønne skiftet

Dersom vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn med et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv, så må vi praktisere slagordet «tenke globalt, men handle lokalt». Et grønt skifte avhenger av lokal verdiskapning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Av Svein Kamfjord, direktør for Avfall og gjenvinning i  KS Bedrift

Påstanden er også forankret i klimaforhandlingene i Paris før jul i fjor, der verdens ledere pekte på det lokale og regionale nivået som vesentlig for at klimaforpliktelser skal kunne gjennomføres i praksis. Grønn konkurransekraft blir avgjørende for fremtidig utvikling av bærekraftige- og sterke distrikter, og kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber nå med en ny stortingsmelding relatert til temaet.

En naturlig konsekvens av å skape verdier i Norge, er at Norge hverken kan eller bør basere sin fremtidige konkurransekraft på råvareeksport. Lokal verdiskaping gir grobunn for grønn konkurransekraft. Å utnytte ressursene mest mulig lokalt, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er også i tråd med EUs nærhetsprinsipp.

Kommunale selskaper er lokalt eid og forankret. Dette er bedrifter som er etablert for å utføre grunnleggende samfunnstjenester der folk bor. Derfor er de som skapt for oppgaven.

Vi ser særlig hvordan avfallssektoren tar viktige grep, der effektiv utnyttelse og behandling av avfallsressurser avhenger av en tilstrekkelig mengde avfall for mest mulig effektiv drift. Mange norske kommuner har løst denne utfordringen gjennom å inngå interkommunalt samarbeid. Lokal utnyttelse av avfallsressursene bidrar da til at busser og andre kjøretøy kan benytte lokalt produsert biogass, og biogjødsel kan spres hos de lokale bøndene eller benyttes i veksthus. I de store byene er fjernvarmenettet basert på forbrenning av restavfall, som bidrar til utfasing av olje- og vedfyring.

Dette gir klimagevinst, særlig lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. I tillegg bidrar det til kompetansebygging og lokal sysselsetting, som i neste omgang gir landet grønn konkurransekraft. Når nye mål og nye krav krever det beste av oss, bidrar våre medlemmer til innovative løsninger. Dette er løsninger som er ønsket andre steder både i Europa og i verden.

Slik skapes verdier lokalt, nye mål nås i miljøpolitikken, og grunnlaget legges for eksport av kunnskap og tjenester vi har utviklet lokalt. Slik går lokal verdiskaping og det grønne skiftet hånd i hånd - i praksis.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen