Systemingeniør Bjørn Elnes hos Aventi Intelligent Communication AS.
Systemingeniør Bjørn Elnes hos Aventi Intelligent Communication AS. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Leverer løsninger til intelligent vei

– Vi er svært fornøyd med å ha blitt foretrukket som leverandør av C-ITS til Statens Vegvesen sitt prosjekt E8 Borealis. Prosjektet er blitt kalt et arktisk pilotprosjekt – og et innovasjonsprosjekt for Statens Vegvesen. Visjonen for veistrekningen er at autonome vogntog en dag skal kunne ta seg fram på egenhånd i snødrev og vintermørke. Og får man det til her, så får man det til hvor som helst.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Systemingeniør Bjørn Elnes hos Aventi Intelligent Communication AS er både spent og forventningsfull til resultatet av prosjektet.

Aventi er i dette prosjektet part i et konsortium bestående av 4 selskaper, hvor Aventi og OneTraffic skal levere konkrete løsninger og de 2 andre selskapene – Applied Autonomy og Zeekit - foreløpig er passive partnere med opsjoner. Konseptet som levers kalles «E8 Borealis - Autonome systemer for kjøring på utfordrende strekninger».

Nyskapende

Statens Vegvesen tar sikte på å utvikle og demonstrere en rekke ulike og nyskapende teknologier i dette prosjektet, der C-ITS er en av disse. I kombinasjon så vil de forskjellige konseptene bidra med alt fra å sikre en god situasjonsforståelse når uforutsette situasjoner oppstår, en kontinuerlig overvåking av spesielt utsatte veistrekninger gjennom små sensorer som freses ned i veidekket og til utvikling av en «smartere» landevei som skal varsle om føreforhold, hendelser og hindringer – FØR føreren er i stand til å oppdage dette selv. Det er også snakk om multi-kriterie reisetidspredikasjoner på forskjellige veistrekninger - alt for å gjøre reisen enklere og mer forutsigbar for trafikantene.

– Hva er det dere i Aventi leverer rent konkret i dette prosjektet?

– Når det gjelder oss i Aventi, så skal vi levere det som heter C-ITS, som står for «kooperative intelligente transport system» - du kan kalle det intelligente veier for intelligente kjøretøy.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– OneTraffic skal levere en app-løsning for smarttelefoner som formidler presis og situasjonsbetinget trafikkinformasjon tilpasset den enkelte bilist. Man vil få tydelig beskjed om relevante hendelser før man står midt oppi dem, sammen med forslag til alternative omkjøringer.

– Dette gjør vi ved å bruke ad hoc-nettverk mellom kjøretøy (vehicle-to-vehicle) og et system som sørger for kommunikasjon mellom kjøretøy og vegkant (vehicle-to-infrastructure). Løsningene er basert på en EU-standardisert kommunikasjonsplattform dedikert til C-ITS.

– Det betyr altså at bilen og veien kommer til å «snakke» med hverandre i fremtiden?

– Ja, det stemmer. Dette er noe som kommer til å tvinge seg fram om få år, og vi skal være på lag med framtiden.

– Innenfor EU arbeides det med å etablere standarder for hvordan moderne biler skal kommunisere med hverandre og med veikantutstyr og infrastrukturen for øvrig. Hensikten er å gi kjøretøy og sjåfører nyttig trafikkinformasjon og kvalitetssikker beslutningsstøtte i sanntid. Videre vil kjøretøyet selv kunne sende viktig informasjon om hastighet, posisjon, temperatur etc. til veitrafikksentralene.

– EU kommisjonen ønsker at utrullingen skal starte i 2019, og vi leverer denne teknologien til E8 Borealis-prosjektet nå.

Tidskritisk

– Hva er spesielt med denne teknologien?

– Jeg vil si at denne kommunikasjonsformen er ideell for tidskritisk datautveksling. Det skyldes lav forsinkelse og høy sikkerhet. Hybride løsninger veksler sømløst mellom spesiallagde WiFi-radioer og mobilnettet som kommunikasjonsbærere. Rekkevidden for radioer plassert i veikanten er på noen hundre meter og vil bli brukt som hotspots på steder der trafikksituasjonen er spesielt utfordrende – resten av landet vil bli dekket av det eksisterende mobilnettet. Oppå denne kommunikasjonsplattformen distribueres trafikkinformasjon i form av standard meldingstyper som blir styrt av en C-ITS-arkitektur.

Prosjektet gjør det mulig for vegmyndighetene å teste ut løsninger for å gjøre trafikken sikrere og mer forutsigbar.

- Bjørn Elnes

– Hvilke tilbud ligger innenfor denne teknologien?

– Systemet utveksler meldingstypene CAM (Cooperative Awareness Message), DENM (Decentralized Environmental Notification Message), IVI (In-Vehicle Information), SPAT (Signal Phase and Timing), MAP (ingen forkortelse) og SAM (Service Announcement Message), der EU DG MOVE har stilt svært høye krav til pålitelighet, datasikkerhet og personvern.

– CAM er datapakker som et kjøretøy sender ut hvert sekund, og som inneholder posisjon, hastighet og mer. Dette tilsvarer flytrafikkens ADS-B meldinger, skipstrafikkens AIS meldinger, og togenes ERTMS. DENM er trafikkmeldinger, IVI er virtuelle veiskilt, SPAT er virtuelle trafikklys, MAP er små kart-snutter, og SAM er en tom boks der man kan definere sine egne meldingstyper.

Vi skal være på lag med framtiden.

- Bjørn Elnes

– Vi kan blant annet bruke SAM for å gi kjøretøy mye mer nøyaktig posisjonering enn det man får via GPS, ved å putte RTK-data oppi SAM-boksen, noe som kan bidra til at man oppnår «platooning» og autonom kjøring på nivå fire. SAM kan også brukes i forbindelse med reservering av hviletidsparkering, kolonnekjøring, kjetting-påbud, virtuelle veiestasjoner, automatisk tollklarering i Kilpisjärvi og mye mer. SAM kan også erstatte dagens fysiske bompengestasjoner med virtuelle og flyttbare bompengestasjoner. SAM er foreløpig ikke en del av vår leveranse til E8-Borealis, men Statens Vegvesen synes dette er veldig interessant, og vi håper på en mulighet til å demonstrere dette. Til tross for at SAM er standardisert av ETSI, ISO og CEN, så har ingen enda tatt ut dette potensialet, så dette blir en verdensnyhet.

Testlaboratorium

– Selv om vi som selskap har kompetanse i og erfaring med å levere turn key-prosjekter med en rekke funksjonaliteter, er dette et spesielt spennende prosjekt å delta i. Også fordi Statens Vegvesen har ytret et ønske om at deres testlaboratorium på E8 i Skibotndalen skal bidra til økt verdiskapning innen teknologi og tjenester relatert til ITS generelt, og til C-ITS spesielt. De har derfor oppfordret aktører fra norsk og internasjonalt næringsliv og en rekke andre aktører til å bidra. Tanken er at ved å samle en rekke aktører både fra privat og offentlig sektor vil man kunne oppnå synergieffekter for deltagerne.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– På hvilken måte vil det kunne skje?

– Her kan man få til både testing og utvikling av metoder for datainnsamling, teknologier for å fordele data mellom brukere, samt å prøve ut ulike tjenester som baserer seg på innsamlede og delte data, sier Elnes.

Biler og veier

– Hvorfor er dette prosjektet ekstra viktig?

– En av målsettingene med prosjektet er å øke forutsetningene for bedre planlegging og en mer forutsigbar transport. Her tror vi vår teknologi og konsept kan bidra og vi er glade for å få være med å vise frem løsninger som vil bidra til stadig bedre tjenester til bilistene. Når vi får bilene og veiene til å snakke sammen, kan vi på en helt annen måte bidra til at den som skal reise på en gitt strekning, kan ha full kontroll over kjøreturen, og på sikt også at man kan se for seg kjøretøy som greier turen helt eller delvis uten medvirkning av mennesker.

– Hva vil du si er det som karakteriserer Aventi mest?

– Det må bli at vi har en innovativ kultur med mål om å levere fremtidsrettede og smarte løsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt. Vi designer, utvikler og leverer informasjons- og kontrollsystemer som ivaretar sikkerhet, miljø, fremkommelighet og forutsigbarhet i en digital infrastruktur. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utvikler vi konseptuelle mobilitetsløsninger som baserer seg på teknologiske standarder og spesifikasjoner, og det er nettopp dette vår deltagelse i Borealis er et eksempel på, understreker han.

– Prosjektet gjør det mulig for vegmyndighetene å teste ut løsninger for å gjøre trafikken sikrere og mer forutsigbar. Her vil det også bli demonstrert teknologi som ikke har vært tilgjengelig ennå, alt på en felles plattform som vi kaller C-ITS på fagspråket, og som i praksis er en standard plattform å kommunisere standard meldingstyper på.

– Dersom vi tenker oss stadig flere automatiserte biler vil denne teknologien bli stadig viktigere for at bilene skal kunne ferdes trygt langs veiene stort sett uten menneskelig inngripen.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen