Leca kan bidra til å redusere flom og oversvømmelser

Leca kan bidra til å redusere flom og oversvømmelser

Stadig oftere ser vi at kraftig regn forårsaker flom i byområder og forårsaker kaos og kostbare skader. Byenes rørsystemer greier ikke å ta unna når vannet kommer i enorme mengder på kort tid. Overvannet flommer ut i gater og byområder og vasker også med seg forskjellige former for forurensning før det ender opp i avløpsrør eller sjøen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oddvar Hyrve, Senior Project Manager i Leca Norge AS sier at grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer.

- Dette gir god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder, sier han.

De store byene vokser og blir tettere bebygget, det blir færre og mindre åpne og grønne plasser, noe som kan gå ut over livskvaliteten i byområder. Det er viktig å lære av de siste årenes flomproblemer og bygge på en slik måte at grøntarealer, blant annet på tak, bidrar til bedre og mer flomsikre bebyggelser, i både beboelses-, forretnings- og industriområder.

Grønne arealer gir bedre bokvalitet

Grønne tak og takhager bidrar til mer attraktive boligområder i bysentre og brukes etterhvert aktivt av eiendomsutviklere. I tillegg stilles det i mange områder krav til at en høy andel av bebyggelsen skal ha grønne tak. Det frigjør arealer som tidligere var uutnyttet, slik tilfellet var for de aller fleste tak tidligere. Resultatet er bedre kvalitet på både bolig og næringsbygg, og dermed øket trivsel.

Biologisk mangfold

Grønne tak gir en form for mellomlagring av regnvann på takene og normaliserer vannsyklusen i området. Det gir riktigere luftfuktighet, bedre støvkontroll, forbedrer mikroklima og skaper et bedre habitat for planter og dyr.

Bygningsfysikk

Grønne tak bidrar også til en bedre beskyttelse av konstruksjonen under taket. Det gir bedre isolasjon både mot kalde vintre og varme sommerdager, og bidrar også til god lydisolasjon. Grønne tak beskytter takkonstruksjonen mot ytre påkjenninger, reduserer nedbrytingseffekten fra UV-stråler, og gjør at takkonstruksjonen holder lengre.

Vannhåndtering

Et riktig utformet grønt tak bidrar svært positivt til drenering og reduserer lokal flomrisiko betydelig. Grønne tak lagrer regnvann i planter og vekstmedier, og fordamper vann tilbake til atmosfæren. Mengden vann som taket kan håndtere på denne måten avhenger av vekstmedium, tykkelsen på det grønne vekstsjiktet og hvilke planter som er benyttet. Om sommeren kan det grønne taket beholde opptil 70-80% av regnvannet, og om vinteren rundt 25%. En slik fordrøyning kan være av avgjørende betydning for vannhåndteringen ved styrtregn.

Ny brosjyre presenterer Leca-løsninger

Leca kan brukes på alle typer flate eller svakt hellende tak. Disse er presentert i en ny brosjyre. Det er to hovedtyper grønne tak, ekstensive og intensive. Forskjellen handler om kostnader, tykkelsen på vekstmediet og valg av planter.

Leca Lettklinker kan blåses på plass mange etasjer opp i høyden, noe som gjør levering og utlegging raskt og enkelt, selv på byggeplasser med komplisert adkomst. Det er et naturprodukt (laget av brent leire), veier svært lite og bidrar til gode vekstvilkår. Leca beskytter mot både frost og brann, og gir god lyd- og varmeisolasjon.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen