Kystverket - En suksessfull reise i GIS

Kystverket - En suksessfull reise i GIS

Simen Slotta er faggruppeleder ved geodatatjenesten i Kystverket. Han brenner for god utnyttelse av GIS-teknologi, og jobber løpende med strategisk utvikling av fagområdet. Vi tok en prat med ham for å forstå bedre hvilken GIS-reise Kystverket har hatt.

 • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hva er dagens status på Kystverkets GIS-arbeid?

- I Kystverket har vi hatt en flott utvikling når det kommer til fagområdet geomatikk de siste årene. Vi har integrert GIS mot majoriteten av våre virksomhetsområder, og tilpasser funksjonalitet fortløpende for å optimalisere oppgaveløsningen innen disse. Bevisstheten i organisasjonen øker stadig, parallelt med pågående utvikling av nye løsninger og kvalitetsheving av data. Jeg vil gå så langt som å si at Kystverket faktisk stopper opp hvis vi drar ut ”geomatikkpluggen” – GIS er i ferd med å bli like kritisk for vår oppgaveløsning som IT-infrastrukturen bak.

Når begynte Kystverkets GIS-reise for alvor?

- Vi innså mot slutten av 2009 at vi var nødt til å ta grep for å forankre GIS-arbeidet på høyest mulig nivå i Kystverket. Vi begynte forankringsjobben med å synliggjøre hvordan GIS kan bidra til å støtte opp under Kystverkets overordnede mål: Bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder, hindre/ begrense miljøskade som følge av akutt forurensing i norske havområder eller på norsk territorium. Når man går i dybden på dette, ser man at geografisk informasjon er helt sentralt for å sikre måloppnåelse.

- Vi jobbet fram en geodataplan som blant annet inneholder en fast strategisk del, med noen klare målsetninger for GIS-arbeidet. Planen inkluderer også premisser for organisering, dataforvaltning, utvikling av en felles geodatainfrastruktur osv.

- Det finnes veldig gode teknologiske rammeverk for GIS, men vår erfaring er at uten ledelsen og organisasjonen med på laget, kommer man ingen vei. Status i Kystverket per i dag, er at forankringen er på plass, og vi har veldig gode forutsetninger for å jobbe med GIS på en god og effektiv måte.

Kan du dele utviklingen med oss, steg for steg?

- Før vi begynte å jobbe strategisk med GIS, manglet Kystverket et helhetlig fokus på forvaltning av sine geodata. At data forvaltes, dokumenteres og tilgjengeliggjøres er helt essensielt for å kunne ta ut potensialet som ligger i GIS.

- Reisen vi har vært gjennom i Kystverket har ført til at vi har fått på plass teknisk infrastruktur og organisatoriske rammer som nå gjør det mulig å ta ut dette potensialet. Helt grunnleggende er den gode forvaltningen av dataene våre. Å bygge forståelse for dette, og forankre hva som skal til for å oppnå dette, har vært helt avgjørende.

- Den første milepælen for vår GIS-satsning var Kystdirektørens beslutning om å etablere en sentral geomatikkenhet i Kystverket – Geodatatjenesten. I denne beslutningen lå også klarsignal til å starte det strategiske arbeidet som munnet ut i Kystverkets første geodataplan. Det var naturligvis også en seier for oss, når selve implementeringen kom i gang.

- Det har vært en rekke prinsipielle avklaringer på styring og organisering underveis, som har vært med på å lette arbeidet. Mange tar løsningene, analysene og visualiseringene som GIS muliggjør for gitt, og vi har vært nødt til å jobbe bevisst med å synliggjøre den bakenforliggende jobben underveis. Det er ikke alltid så lett å se hva eller hvem som står bak analysene, eller hvem som har det overordnede ansvaret for dataene som inngår. En viktig milepæl var derfor en beslutning i ledelsen som fastsatte eierskap på data og forvaltningen av disse – som dermed kom ut i den enkelte enhets oppdrag. Denne beslutningen resulterte i en mer strømlinjeformet prosess rundt GIS og tilhørende prosjekter. Det krever en del å kvalitetssikre data, og i Kystverket har vi innsett at menneskelige ressurser er helt nødvendig for å gjøre dette på en god måte. At både ledelse og organisasjon nå er klar over teknologien og menneskenes gjensidige avhengighet når det kommer til geomatikk, gjør at vi utvikler oss raskt – og i riktig retning.

Hva er den største forskjellen på før og nå?

- En funksjonsrik geodatainfrastruktur gir oss nå alle muligheter til å realisere de gode løsningene. Nautisk fagsystem, som er bygget på ESRI-teknologi, gjør at vi nå kan forvalte våre navigasjonsinnretninger langs kysten 100 % digitalt, med kartet som inngang. I oljevernberedskapen bruker vi GIS-løsninger fullt ut, inkl. håndholdte løsninger til bruk i felt. Vi har også utviklet kartløsninger hvor vi bruker historiske skipsposisjonsdata (AIS) i kombinasjon med andre registerdata for å kunne beregne driftsutslipp fra skipstrafikken, helt ned på enkeltskipsnivå. Dette er virksomhetskritiske analyser som tidligere kostet Kystverket flere hundre tusen kroner å få utført av eksterne – nå kjøres disse automatisk hver natt. Snakk om effektivisering!

Hva anser du for å være de viktigste suksessfaktorene når det kommer til å forankre GIS internt?

 1. Identifiser målene til organisasjonen og driverne bak virksomhetsområdene – dagens og fremtidens.
 2. Synliggjør hvordan GIS – helt konkret - kan støtte opp om overordnede målsetninger og virksomhetsområdene.
 3. Synliggjør dagens situasjon, den ”idelle verden”, og hva som må til for å komme dit. Synliggjør hva man ”går glipp av” ved ikke å satse.
 4. Presenter dette for ledelsen og søk forankring på høyest mulig nivå for å jobbe frem en fagstrategi.
 5. Etabler og forankre et felles teknisk (geodatainfrastruktur) og organisatorisk rammeverk (prinsipper for dataforvaltning etc.)
 6. Etabler fagnettverk bestående av dataeiere/brukere for å sikre mest mulig enighet om videreutvikling etc.
 7. Avklar eierskap til dataene. Hvem som eier dem, og hvem som skal forvalte dem.
 8. Ha fokus på brukerne, og bruk nødvendig tid på å kartlegge behovene deres.
 9. Bruk nødvendig tid på å planlegge organisatorisk implementering av nye større systemløsninger – det er først når løsningene er tatt i bruk de gir verdi for organisasjonen.
 10. Ha kontinuerlig fokus på å synliggjøre suksesshistoriene, både internt og eksternt – synlighet skaper bevissthet og forplikter!

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen