KVU for Østre linje på høring

KVU for Østre linje på høring

Konseptvalgsutredningen (KVU) for Østre linjes forbindelse til Oslo er lagt nå lagt ut på høring.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I utredningen anbefaler Jernbaneverket en ny planfri påkobling sør for Ski. Anbefalt konsept innebærer ca. seks kilometer ny dobbeltsporet bane til Kråkstad. Dagens stasjoner beholdes. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

- Nå oppfordrer vi alle interessenter til å si sin mening, sier regional strategidirektør øst Sjur Helseth i Jernbaneverket.

[img id="1"]

Best av ni konsept

I KVUen er det sett på ni til dels svært ulike konsept. Anbefalt konsept kommer samlet best ut i analysene. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, når en ser jernbanesystemet under ett.

Videre planlegging

– Det anbefalte konseptet må planlegges videre. Det vil være viktig å se på en optimalisert linjeføring, forholdet til nytt hensettingsanlegg (togparkering) og mulige avbøtende tiltak i det videre arbeidet, særlig i forhold til landbruk. Mulig økt godsfremføring på Østre linje må vi også ta hensyn til, sier Helseth.

Hensettingsanlegg i 2020

Forholdet til hensettingsanlegg er avgjørende for fremdrift og funksjonelle løsninger for den nye forbindelsen. Det vil være hensiktsmessig med samtidighet i planleggingen av tiltakene, og kapasiteten for hensettingsanlegget vil være betinget av at infrastrukturen mellom anlegget og Ski stasjon er på plass. Første byggetrinn for nytt hensettingsanlegg må være ferdig i 2020.

– Dette betyr at Østre linjes påkobling til Ski stasjon bør avklares raskt, slik at det kan inngå som premiss i planleggingen av hensettingsanlegget, sier Helseth.

Høringen

Berørte interessegrupper samt regionale og kommunale myndigheter på strekningen, gis anledning til å komme med uttalelser innen fristen 16.12.2015. Andre interesserte er også velkomne til å avgi sine merknader innen samme frist.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen