Kruse Smith fikk nytt oppdrag på Laksevegen

Kruse Smith fikk nytt oppdrag på Laksevegen

Entreprenøren Kruse Smith har fått jobben med å bygge ny veg i Snilldalen og ved Våvatnet på fylkesveg 714. Kontraktsummen er på 273 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Onsdag 8. april signerte Statens vegvesen og Kruse Smith kontrakten. Kruse Smith bygde også tre tunneler på Laksevegen i perioden 2011-2014.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i mai, noen måneder tidligere enn planlagt, og vi får dermed til kontinuerlig anleggsdrift i utbygginga av fv. 714, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Anleggsarbeidet lite merkbart for trafikantene

- Anleggsarbeidet vil stort sett foregå i urørt terreng. Dermed blir trafikantene på fv. 714 i liten grad berørt. Det kan likevel bli skiltet med lavere fartsgrense noen steder. I tillegg vil det bli flere tunge kjøretøy som utfører massetransport i området, sier Moe.

To tunneler i Snilldalen

Jobben Kruse Smith skal gjøre består av to deler.

Den nye vegen i Snilldalen vil gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye vegen videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter veg i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger vegen i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side fram til den tilpasses eksisterende veg rett sør for Snilldalsli.

Ny veg ved Våvatnet

I entreprisen inngår også jobben med å anlegge 870 meter ny veg gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veglinja går gjennom er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Vegskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Vegen ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny veg i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Erstatter smal og svingete veg

Partiene som nå skal utbedres er preget av smal og svingete vegbane, og i Snilldalen er det også problematiske stigningsforhold. Hensikten med de to delprosjektene er å korte ned kjørelengden og samtidig bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Statens vegvesen bygger ny fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen