Johan Arnt Vatnan på Gauldalskonferansen 26. oktober. Arrangør: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NIT.
Johan Arnt Vatnan på Gauldalskonferansen 26. oktober. Arrangør: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NIT. (Bilde: Nye Veier)

Krever etikk og ansvar

– Nye Veiers krav til etikk og samfunnsansvar er svært strenge, sa prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan under en næringskonferanse på Støren.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vatnan redegjorde for E6-planene gjennom Gauldalen og poengterte at bedrifter som skal kvalifisere seg for utbyggingskontrakter, blant annet må dokumentere 50 prosent faglært arbeidskraft, sju prosent lærlinger og 25 prosent fast ansatte i prosjektene.

Lønnsomheten må opp

Prosjektdirektøren viste også til Nye Veiers samfunnsoppdrag. Her heter det at «selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier.»

Vatnan ba forsamlingen merke seg at strekninger med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal prioriteres foran de med lav eller negativ lønnsomhet.

«Vi planlegger sikrere og bedre vei i et førti- til sekstiårs perspektiv»

- Johan Arnt Vatnan

– I Trøndelag er det ingen tvil om at samfunnsøkonomien er langt bedre i E6-prosjektet nord for Trondheim, enn sørover mellom Melhus og Ulsberg. Derfor jobber vi hardt for å få opp lønnsomheten på denne strekningen, sa Vatnan, som trakk fram følgende hovedfaktorer for å greie nettopp dette:

  • Redusere reisetid – øke hastighet
    Støren–Melhus: fra 100 til 110 km/t
    Ulsberg–Støren: fra 90 til 100 og 110 km/t
  • Redusere trafikkulykker – firefelts vei og doble tunnelløp gir best effekt.
  • Redusere kostnader – 20 prosent kutt er et ufravikelig krav på alle Nye Veiers strekninger.

– Kostnadsreduksjonene handler i første rekke om traséendringer, færre og endrede kryss, samt kortere tunneler og bruer der det er mulig, forklarte Vatnan.

Han la dessuten vekt på  innsparingsmulighetene som ligger i tidlig involvering av entreprenør, og nye gjennomførings- og samhandlingsmodeller.

Må bygge vei med kapasitet

Av samfunnsøkonomiske grunner advarte Nye Veiers trøndelagssjef mot å nøye seg med tre felt når det skal bygges nye hovedveier, som E6 gjennom Gauldalen.

Undersøkelser viser at en slik utvidelse gir begrenset mulighet for kapasitetsøkning (bare 12 prosent mer enn to felt). Med fire felt kan kapasiteten økes mer enn to og en halv gang sammenliknet med to felt.

– Vi planlegger sikrere og bedre vei i et førti- til sekstiårs perspektiv. Med mulig unntak av indre Oslo er det ingenting som tyder på at veitrafikken vil gå ned, selv med elbiler og ny teknologi, presiserte Vatnan.

Han ba forsamlingen også huske hvilke betydelige ringvirkninger sammenhengende høyhastighetsveier gir nasjonalt, regionalt og lokalt – ikke minst for bosteds- og næringsutvikling.

– Mobilitet og kortere reisetid blir stadig viktigere. Med ny E6 er det ikke noe problem for en rørlegger å bo på Støren og jobbe i Trondheim, sa Vatnan.

Han oppfordret samtidig Midtre Gauldal og andre berørte E6-kommuner til å gripe vekst- og jobbmulighetene under den langvarige utbyggingsperioden (Ulsberg–Melhus planlegges fullført i 2027). Her mente prosjektdirektør Vatnan det var mye å lære av Skaun kommunes samarbeid med Skanska da Orkdalsveien ble bygd ut.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen