Kostnad: 730 millioner. Samfunnsnytte: 2 milliarder

Kostnad: 730 millioner. Samfunnsnytte: 2 milliarder

For syv år siden ble fergen erstattet med undersjøisk tunnel. Det lille øysamfunnet ble landfast. I en uavhengig evaluering får prosjektet nå toppscore på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Finnfast-prosjektet har skapt ny vekst for øyene utenfor Stavanger. I en uavhengig evaluering får prosjektet toppscore på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Mens prosjektet kostet 730 millioner, regnes nytten til 2079 millioner kroner etter seks års drift.

Fraflytting ble tilflytting

Det er syv år siden Finnøy, Rennesøy og Talgje ble landfast. Forbindelsen reduserte reisetiden til Stavanger fra 70 til 35 minutter.

Nå er det mulig å konkludere om de mer langsiktige effektene av prosjektet. Før tunnelen kom var Finnøy en fraflyttingskommune. Denne utviklingen snudde med tunnelprosjektet.

Etter 2010 har befolkningstallet økt med 2,2 prosent i året. Finnfast har gjort det mulig å pendle fra til byen, og dermed bidratt til et større og mer fleksibelt arbeidsmarked i Stavangerregionen, påpeker evalueringsrapporten fra NTNU/Concept-programmet.

– Det er hyggelig lesning, sier sjefingeniør Rolf Harkestad som var Statens vegvesens prosjektleder for utbybyggingen.

– Det bør fremheves at Finnøy kommune tok et modig valg da de ville ha et tunnelprosjekt med svært høy brukerbetaling, sier han og viser til de 180 kronene det koster å kjøre gjennom tunnelen.

Under budsjett

Prosjektkostnaden fremskrevet til 2010-kroneverdi var 732 millioner kroner, som var 50 millioner under styringsrammen.

– Vi fikk brukt steinmassene til andre prosjekt på øyene, og dermed dekket kostnader til transport og i tillegg 20 millioner kroner i inntekter, forteller Harkestad.

– Jeg vil for øvrig fremheve at vi var en liten og effektivt organisasjon, både i planleggingsfasen og i gjennomføringen. I driftsfasen var vi tre mann pluss innleide ingeniørgeologi. Prosjektet var organisert som en tradisjonell utførselsentreprise, legger han til.

Ferjeavløsning

Finnfast var et ferjeavløsningsprosjekt. Det består i hovedsak av en undersjøisk tunnel som kobler sammen øyene Finnøy, Rennesøy og Talgje utenfor Stavanger i Rogaland. Prosjektet er finansiert med bompenger, innsparte fergetilskudd og en liten andel statlige midler.

Hovedtunnelen er 5686 meter med profil T8,5. En tunnelarm på 1467 meter er bygd i profilet T5,5 mot Talgje. Ettersom trafikken var beregnet til 40 biler i døgnet er tunnelarmen bygd som ettfelts veg med møteplasser.

Ambisiøst nok?

Et prosjekt under budsjett er ikke nødvendigvis et stjerneprosjekt. Kan det være at lista lå for lavt?

– Våre undersøkelser tyder på at prosjektgjennomføringen har vært god og at alt gikk som planlagt, svarer forskerne.

Foruten å holde budsjettene, innfridde man HMS-kravene. Gjennomføringsperioden var satt til to og et halvt til tre år. Faktisk gjennomføringstid var noe over tre år.

Økonomene har regnet ut at trafikantene nytte er 1,7 milliarder kroner i analyseperioden, altså fra 2010 til 2016 (omregnet til 2010-kroner verdi). Det er den sparte tiden som veier tyngst i analysen. Den totale nytten settes til 2,079 millioner kroner, heter det i rapporten.

Elbil-kommune

En virkning av høye bompenger er at Finnøy etter 2010 fort ble den kommunen i landet med flest elbiler i forhold til folketallet. I 2014 var 12 prosent av bilparken elbiler. Dette er på sin side en utfordring for nedbetalingsplanen ettersom elbilene ikke betaler i bommen. Likevel holder nedbetalingsplanen fordi den totale trafikkveksten er større enn forutsatt.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen