Konsesjon til Nedre Otta kraftverk

Konsesjon til Nedre Otta kraftverk

Det er i statsråd i dag gitt tillatelse til bygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå. Tiltaket vil berøre Ottaelva fra Eidefossen i Vågå og ned til Meiskår i Sel før samløpet med Gudbrandsdalslågen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Denne vannkraftutbyggingen vil gi et svært verdifullt bidrag til regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon.  Hensynet til allmenne interesser, friluftsliv, elvesport og næringsinteressene i utbyggingsområdet er godt ivaretatt gjennom vilkårene i konsesjonen. Prosjektet vil gi stor regulerbar produksjon i et vassdrag som allerede er utbygd, uten nye reguleringer, damkonstruksjoner eller større tekniske inngrep, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Inntaksdammen i Eidefossen skal benyttes for utbyggingen. Ny årlig produksjon som følge av Nedre Otta kraftverk vil bli i overkant av 240 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer årsforbruket til rundt 12000 husstander. Om lag en tredjedel av produksjonen vil være vinterkraft, og det vil være en stor andel regulerbar kraft.

[img id="1"]

- Det har vært mye debatt om Ottaelvas betydning for elvesportaktiviteter som padling, rafting og næringsvirksomhet knyttet til slike aktiviteter. For å komme elvesportutøverne best mulig i møte, er det fastsatt et vannslipp på 150 m3 i sekundet tre dager i uka de siste ukene i juni, i hele juli og første uke i august. Dette er en utvidelse med en dag i uka sammenlignet med NVEs innstilling, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I konsesjonsbehandlingen er det lagt vekt på at Ottadalen allerede er preget av landbruksaktivitet, bebyggelse og annen infrastruktur, og at vassdraget er påvirket av reguleringer og kraftproduksjon. Det sammenhengende vassdragsmiljøet i Otta/Lågensystemet har også vært et viktig moment. De negative konsekvensene for naturmangfoldet kan i stor grad avbøtes med tiltak. Det skal føres tilsyn med reguleringens virkninger for flommarksvegetasjonen i vassdraget.

Som følge av tillatelse til utbyggingen er det også gitt anleggskonsesjon etter energiloven til AS Eidefoss til ny 66 kilovolt (kV) kraftledning fra kraftverket til Tolstadåsen, og en ny 132 kV-ledning med avgreining fra 132 kV-ledningen Rosten-Vågåmo til en ny 132/66 kV transformator i Nedre Otta kraftverk.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen