Konkurranseanalyse av havnesektoren

Konkurranseanalyse av havnesektoren

Oslo Economics har på oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomført en konkurranseanalyse av havnesektoren i Norge, melder Maritimt Forum.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er en politisk målsetning å støtte opp under sjøtransporten. Sett i lys av denne målsetningen, mener Oslo Economics at det synes fornuftig å liberalisere regelverket dersom to vilkår er oppfylt. For det første må regelverket ha merkbar effekt på kommunens adferd – det vil si liberaliseringen må påvirke kommunenes insentiver på en slik måte at adferden endres. For det andre må den endrede adferden manifestere seg på en måte som øker sjøtransportens konkurransekraft.

Stamnetthavner har markedsmakt

Oslo Economics har analysert konkurransen i havnesektoren, og vurdert effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital. Analysen viser at norske stamnetthavner har markedsmakt for de fleste tjenestene som tilbys, men at markedsmakten varierer fra tjenesteområde til tjenesteområde. Størst markedsmakt har havnene i bulksegmentene, og minst markedsmakt i segmentene for stykkgods som kommer fra Europa eller fra andre norske havner. Analysen indikerer også at markedsmakten i begrenset grad ser ut til å bli utnyttet.

Press-situasjon

I dag er kommunale havneeiere underlagt regler om havnekapital. Det betyr at eierne ikke har mulighet til å ta ut utbytte. En full liberalisering av reglene vil trolig gi økte marginer på tjenestene havnene tilbyr, mindre investeringer i havn og et sterkere press for å drive havnene effektivt. Mange steder er det eksempelvis også et press på å omdisponere havnearealer til byutvikling.

En liberalisering vil redusere kommunens kostnader og øke mulighetene til å utnytte havnearealer til annen virksomhet. Følgelig vil en liberalisering kunne medføre at havner bygges ned, eller avvikles i sin helhet. Det er derfor sannsynlig at havnebrukerne – sjøfarten – samlet sett –  vil komme dårligere ut enn i dag. Noen segmenter kan imidlertid komme bedre ut enn i dag, og en liberalisering vil også kunne legge til rette for en mer dynamisk havnestruktur. De kommunale eierne av havner vil på sin side få bedre avkastning av sitt eierskap, og større fleksibilitet med hensyn til hvordan de kan disponere verdiene som i dag er bundet i havnene.

Ulike modeller

Det kan tenkes reguleringer som på en bedre måte enn dagens havnekapitalregler balanserer hensynet til effektiv sjøtransport på den ene siden og hensynet til havneeiernes behov for avkastning på den andre siden. Oslo Economics har vurdert noen modeller. En ordning der havnekapitalreglene erstattes med en plikt for kystkommuner til å tilby fastsatte havnetjenester, kan trolig løse noen av problemene dagens regler gir. En slik ordning vil gi sterkere insentiver til å effektivisere havnene, og trolig medføre en mer fornuftig havnestruktur, samtidig som man sikrer at nødvendige havner ikke blir lagt ned. I tillegg vil en slik ordning neppe være i strid med statsstøtteregelverket.

Kilde: Maritimt Forum Stavangeerregionen

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen