DSBs kommuneundersøkelser viser at det er blitt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene.
DSBs kommuneundersøkelser viser at det er blitt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. (Bilde: Pixabay)

Kommunene må oftere si nei til uansvarlige byggeprosjekter

Klimaendringer gjør at vi må godta at det er mange steder vi ikke kan bygge ut – selv om utsikten er fantastisk.

  • Klima
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikk av Cecilie Daae, direktør i DSB.

Flommen i Agder har vist at vi står overfor store utfordringer. Vi har de siste årene sett en økning i nedbørhendelser som setter lokalsamfunn, og den enkelte, på harde prøver. Vi som ikke har mistet hjemmet vårt – eller næringsgrunnlaget – kan bare ane hvilke lidelser og sorger de som faktisk har det, går gjennom.

Konsekvensene av klimaendringene er kostbare og vil i fremtiden utfordre den norske økonomien. Derfor er jeg glad for at Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på klimaendringenes konsekvenser for norsk økonomi.

Bedre på krisehåndtering

Den aller viktigste aktøren som skal planlegge for fremtiden, og håndtere konsekvensene av klimaendringene, er kommunene. Skal vi unngå at kostnadene blir for høye, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes nå.

Dessverre er ikke kommunene kommet like langt i arbeidet med forebyggende samfunnssikkerhet

DSBs kommuneundersøkelser viser at det er blitt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap og krisehåndtering – og planverk knyttet til dette – blitt mye bedre. Det er bra!

Det er også gledelig at de foreløpige tilbakemeldingene til DSB etter flommen i Agder, viser at man hadde god beredskap for å håndtere oversvømte hus og veier.

Ikke gode nok på forebygging

Dessverre er ikke kommunene kommet like langt i arbeidet med forebyggende samfunnssikkerhet. DSB mener at kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser ikke i nødvendig grad ivaretar hensynet til et klima i endring.

Slike analyser utføres i stor grad av eksterne konsulenter, og kommunens egne fagmiljøer er ofte lite involvert. Dette kan føre til at analysene ikke blir gode nok, og at kommunene ikke får eierskap til dem.

En annen utfordring er at flertallet av arealplanleggere i norske kommuner ikke har bakgrunn fra samfunnssikkerhetsfeltet. I dag utføres kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet oftest av personer som har en liten prosentandel av sin stilling avsatt til formålet, og knapt nok det.

Hva må gjøres?

Det er helt nødvendig å vri mer innsats, ressurser og kompetanse over til forebyggende samfunnssikkerhet. Vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli farlig å bo.

Det er viktigere enn noen gang at administrasjonen i kommunene har den faglige tyngden som er nødvendig for å synliggjøre hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for liv, helse og materielle verdier. DSB foreslår derfor at kommunene prioriterer kompetanse innen samfunnssikkerhet ved nyrekrutteringer til arealplanarbeid.

Kanskje må også kommunepolitikerne oftere si nei til utbygging. Selv om de nye boligene får fantastisk utsikt, og selv om det er sterke ønsker fra utbyggere. Det vil bli billigere i det lange løp, og mindre belastende for dem som risikerer å miste hjemmet sitt som følge av ekstremvær.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen