Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

[factbox id="1"]

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling» i samfunnsplanleggingen:

  • Tett bebyggelse innenfor tettstedsgrensen (fortetting)
  • Bevaring av «skog og mark» – gjennom klar grense mot omland
  • Redusert energibruk og utslipp fra transport (utslippsreduksjon)
  • Redusert energiforbruk i bygg og bystruktur
  • En mangfoldig, funksjonsblandet og levende by (mixed-use, timinuttersbyen)

Les om frokostseminaret her.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen