Knutepunkt på Lierstranda - NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen deltar

Knutepunkt på Lierstranda - NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen deltar

ROM Eiendom har sammen med Plansamarbeidet for Lierstranda og Brakerøya tatt initiativ til et samarbeid for å finne gode løsninger for knutepunktet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tillegg deltar Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune, Brakar, Statens vegvesen, NSB og Buskerudby-samarbeidet. Partene har fått utarbeidet forslag fra tre arkitektkontor på lokalisering og utforming av knutepunktet.

Tre team, tre ulike forslag

Tre team med arkitekter og andre faggrupper har laget hvert sitt forslag til hvordan knutepunktet kan bli. De tre teamene har løst oppgaven ulikt, både når det gjelder plassering av knutepunktet, utforming av jernbanestasjon og gatestruktur, og utforming av bybebyggelsen. Forslagene ble presentert for samarbeidspartnerne under et møte 25. september.

Samarbeidspartene skal nå evaluere forslagene og komme med en anbefaling til det videre arbeidet. Fordi dette er parallelle oppdrag, vil det ikke kåres en vinner. Forslagene vil brukes som idétilfang og grunnlag for diskutere helheten i området.

Mye av planarbeidet på Lierstranda har til nå vært preget av at de ulike tiltakene har vært planlagt hver for seg. Derfor er det behov for å se helheten i knutepunktet. Knutepunktet må lokaliseres og utformes slik at det gir et godt kollektivtilbud og et velfungerende sentrumsområde for den nye Fjordbyen. Det må også gis et godt kollektivtilbud til sykehuset.

Felles for alle tre er at de har valgt å gå langt utenfor knutepunktet i sine forslag til løsninger. Alle tre har forslag til bebyggelse og veiløsninger for hele Lierstranda.

Gang- og sykkelpassasje under stasjonen

Juul / Frost, i samarbeid med Moe rådgivende ingeniører, har lagt stasjonen nær Brakerøya, og foreslår en stor gang- og sykkelpassasje under stasjonen i forlengelse av en bred allmenning som strekker seg ned til sjøen. Begge sider av jernbanen utvikles med bymessig bebyggelse. De er for øvrig opptatt av å utnytte kvalitetene ved sjønærheten en stor strand på Lierstranda.

Ny jernbanestasjon

LPO, DRMA, Multiconsult og AKJ har foreslått å legge en ny jernbanestasjon ved dagens Strandbrua, med en stasjonsinngang i begge ender for å gi kort ganganstand til både sykehuset og den nye bydelen. Kollektivknutepunktet er lagt ved den østre stasjonsinngangen og utformet som en bred allmenning. De har foreslått å utvikle byområder med ulik karakter, i hovedprinsippet med næringsbebyggelse nærmest jernbanen og boliger mot sjøen. Begge sider av jernbanen er foreslått med bymessig bebyggelse.

Redusering av barriereeffekten

Ghilardi + Hellsten og Norsam har foreslått å heve jernbanen for å redusere barriereeffekten av jernbanen og unngå store veianlegg på broer over jernbanen. De har lagt stasjonen nær vestre del av Tømmerterminalen, for å få god plass til byutvikling på begge sider av jernbanen. Stasjonen og knutepunktet er utformet som en sammenhengende allmenning på tvers av jernbanen. Teamet har vist hvordan dagens veistruktur kan benyttes som atkomst til sykehuset i en tidlig fase.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen