Klimaendringene gjør norsk vannkraft mer verdifull

Klimaendringene gjør norsk vannkraft mer verdifull

Mer nedbør som følge av klimaendringene, gjør at vannkraftpotensialet øker. Det betyr at norske vannkraftverk i framtiden kan produsere mer strøm enn i dag. Tilsiget fordeler seg også jevnere gjennom året, noe som reduserer faren for tomme magasiner og strømknapphet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Klimaendringene gjør at verdien av det eksisterende produksjonsapparatet for vannkraft øker. Mer nedbør gir både bedre energisikkerhet for strømkundene, og mulighet for høyere avkastning for kraftprodusentene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Begrenset kapasitet i kablene til andre land vil begrense eksportmulighetene, noe som vil slå ut i lavere priser som demper den potensielle inntektsgevinsten av økt ressurstilgang. Beregninger NVE har foretatt, viser også at en del av økningen i tilsig ikke kan utnyttes med dagens produksjonsapparat på grunn av såkalt flomtap.

- Rapporten vi har laget tar utgangspunkt i dagens kraftsystem. Et spørsmål vi nå må stille oss, er hvordan kraftsystemet bør utvikles for at vi skal få mest mulig glede av det økte tilsiget. Det er viktig å se på hvordan vi kan erstatte fossil energi med fornybar energi, slik at klimautslippene går ned. Rett utvekslingskapasitet til utlandet er også viktig for å kunne hente ut størst mulig verdier av norsk vannkraft, understreker Sanderud.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen