Klemetsrud europeisk pilot i CO2 fangst ?

Klemetsrud europeisk pilot i CO2 fangst ?

Karbonfangst fra energigjenvinning på Klemetsrudanlegget AS er et fyrtårnprosjekt i Oslos klima- og energistrategi. Byrådet vil gjøre Klemetsrud til en nasjonal industripilot, og et slikt prosjekt vil være et betydelig bidrag til å nå Oslos ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp. Men blir det klart til 2020?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

CCS (karbonfangst og -lagring) fra avfallsforbrenning vil være av stor global interesse. Åpne deponi er i ferd med å forbys i EU, og nye energigjenvinningsanlegg må bygges. Et norsk pilotanlegg kan bane vei mot fremtidige krav til CCS på energigjenvinningsanlegg. En nasjonal satsning på utvikling av teknologi og logistikk for fangst og lagring kan gi store ringvirkninger. Og fangsten på Klemetsrud kan bli karbon-negativ.

Nødvendig for å nå klimamål

50-60 % av avfallet på Klemetsrud er biologisk materiale. Når man fanger 90 % av CO2 blir forbrenningsprosessen karbon-negativ.

– Karbonfangsten på Klemetsrud er det første prosjektet i sitt slag i verden, og det veldig fint at vi kan få til dette så kort tid etter at den nye klimaavtalen ble vedtatt i Paris (desember 2015), sier rådgiver CCS Sirin Engen i Bellona.

– Testen viser at eksisterende fangstteknologi fungerer, og den demonstrerer overfor OED at dette prosjektet er like modent som de andre to for investeringer til en fullskala anlegg, sier hun.

Stortinget har vedtatt å realisere minst ett fullskalaanlegg for CO2-fangst innen 2020, og i idéstudien fra 2015 har Gassnova utpekt Klemetsrudanlegget som en av tre aktuelle kandidater, sammen med Norcem i Brevik og Yara i Porsgrunn.

[img id="1"]

– Det er bra å vise at Norge kan være først i verden. De store byene går foran i arbeidet om reduksjon av CO2, og Oslo er i forkant i Norge. CO2-negative utslipp fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud er helt nødvendig om byen skal nå klimamålene innen 2020, sier Engen.

Suksessfull test

Energigjenvinningsetaten(EGE)har gjort en mulighetsstudie for Gassnova, på Klemetsrudanlegget, som eies av Oslo Kommune via Klemetsrudanlegget AS. Her har Aker Solutions gjennomført en omfattende test av karbonfangst på anlegget. Studien har også kartlagt andre mulige teknologier.

– Dette er første gang CO2-fangst gjøres på et forbrenningsanlegg. Det er et spennende prosjekt å være med på, sier Oscar Graff, leder for CCS i Aker Solutions.

Testen er gjennomført med Aker Solutions sitt mobile fangstanlegg, fra 25. januar til 28. april i år. I løpet av 1673 driftstimer fanget de 185 tonn CO2.

– Alt gikk etter planen. Vi fanget rundt 90 % av CO2-en, som forventet. Røykgassen på Klemetsrud inneholder ca. 12 volum prosent CO2 og det er nesten ingen grenser for hva man putter i ovnen, men det ble ingen problemer. Fangstprosessen var stabil og vi kan konkludere med at vi kan si at testen var en suksess, sier Graff.

Det mobile anlegget har operert i Skottland og USA, før det testet nye løsninger på Mongstad. Deretter var det det på Norcem sitt anlegg i Brevik, før det kom til Klemetsrud i januar. Anlegget har gått 20 000 timer, og bruker 35 % mindre energi enn et standardanlegg.

– Et annet viktig resultat er at Aker Solutions har funnet fram til robuste aminsolventer som degraderes svært lite, påpeker Graff.

– Vi har testet 90 ulike cocktailer for å finne den beste solventen. Resultatet er en miljøvennlig aminsolvent som er biologisk nedbrytbar. Den er ikke korrosiv, noe som gjør at man kan bruke rimeligere materialer i anleggene, forteller han.

Foregangsprosjekt i CO2-lagring

Forbrenningsprosessen utvikler ca ett tonn CO2 per tonn avfall. Aker Solutions metode kan fange 300 000 tonn CO2 per år.

– Vi må få CO2 bort fra atmosfæren, og jeg har tro på at dette er en god måte å gjøre det på, sier teknisk direktør Johnny Stuen i EGE.

[img id="2"]

– Det forskes mye på hva CO2-fangsten kan brukes til. Den kan brukes i biofuel og man kan lage plastmateriale. En utfordring med fangsten er at vi får ganske store mengder, sier Graff.

Noe kan man få omsatt, men uansett er det nødvendig å etablere et system for å håndtere det som fanges. CO2-en må transporteres og lagres. En mulighet er å lagre CO2-fangsten på norsk kontinentalsokkel.

– Det er godt med plass i gamle oljereservoarer, og kalksteinen som har holdt på oljen vil også kunne holde på CO2, sier Stuen.

– Aker Solutions har teknologi for injisering i gamle reservoarer, vi kan være med på hele verdikjeden i CCS. På Mongstad har vi bygd et fangstanlegg i industriskala og testet våre løsninger. Teknologien er verifisert og klar for markedet, slår Graff fast.

Norsk olje- og gassindustri har solid kompetanse på å etablere prosessanlegg på vanskelig tilgjengelige steder. Denne kompetansen kan overføres til annen virksomhet.

– Kunnskap og kompetanse vi opparbeider oss i Norge kan brukes til CO2-fangst over hele verden. Her kan det bli muligheter for norsk industri, sier Stuen.

Håper på drift i 2020

OED samler testresultatene, evalueringen kommer i en rapport i juli der det også blir presentert kostnadsoverslag. Beslutning om videre prosjektering, kommer i statsbudsjettet for 2017. Denne fasen tar 1,5 år, så kan det komme en investeringsbeslutning 2019.

– Videreføring av et nasjonalt demo-prosjekt som viser hele verdikjeden, med fangst, transport og lagring vil gi internasjonal oppmerksomhet. Det vil bli det første komplette systemet i Europa, sier Graff.

– Vi håper på positive svar. Om alt går på skinner kan vi ha anlegg for CO2-fangst i drift i løpet av 2020, sier Stuen.

– Teknologileverandører innen CO2-fangst er tydelige på at investeringsbeslutningen må komme i år hvis de skal klare å ferdigstille anleggene innen desember 2020. Det blir nær umulig å nå målet i klimaforliket innen 2020, mener Engen.

Til toppen