Jernbaneverket: Planovergangene en betydelig risiko

Jernbaneverket: Planovergangene en betydelig risiko

Det skjedde 10 sammenstøt mellom tog og bil på planoverganger i fjor. - I tillegg til folk som går i sporet er dette jernbanens største løpende risiko, sier sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge i Jernbaneverket.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- Disse løpende resultatene sier en del om faktisk sikkerhetsnivå, men det kan også ligge latente risikoforhold som ikke har slått ut. Så selv om vi bruker ressurser på å fjerne eller sikre planoverganger, har vi også oppmerksomhet mot å redusere potensialet for storulykker og andre risiko, understreker sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge.

Sikrede planoverganger

- Vi ser at mange av sammenstøtene mellom bil og tog på planoverganger skjer på overganger som er sikret med lys- og bomanlegg. Hele sju av de ti hendelsene i 2015 skjedde på sikrede planoverganger. Det krever oppmerksomhet å krysse jernbanen og det er forbundet med fare enten planovergangen er sikret eller ikke, sier Rannveig Hiis-Hauge.

Planoverganger på offentlig veg med stor trafikk, viser seg å kunne ha betydelig risiko selv om de er sikret med lys- og bomanlegg. Jernbaneverket arbeider derfor stadig videre for å fjerne planoverganger helt. Dette arbeidet skjer etter en prioriteringliste der risikoen er kartlagt for planovergangene på alle banestrekninger. Gjennom de siste årene er mer enn 1000 planoverganger fjernet fra jernbanenettet. Mens det var 10 sammenstøt mellom bil og tog på planoverganger i 2015, var det sju i året før.

[img id="1"]

Færre ulykker

Tallet på såkalte jernbaneulykker, gikk i fjor noe ned. Foreløpige tall viser at det er rapportert om 21 ulykker, mot 28 i 2014. Dette er omtrent på gjennomsnittet for de senere årene. To personer mistet livet, mens fire ble alvorlig skadet. To hendelser er fortsatt under etterforskning av politiet. De fleste ulykkene dreier seg om personer som oppholdt seg i sporet eller sammenstøt på planoverganger. En person ble skadd ved at vedkommende falt under avstigning fra tog.

- Vi må fortsette å aktivt arbeide for å redusere hendelser på planoverganger og i sporet, sier Rannveig Hiis-Hauge.

Typer hendelser

Foruten sammenstøt på planoverganger og folk i sporet så fordeler de øvrige jernbaneulykkene seg på flere typer hendelser. I 2015 var det seks nedrivinger av kontaktledningsanlegget, tallet for 2014 var 12. Videre ble det registrert tre sammenstøt mellom tog og ras/snø, det er ett mer enn i 2014. Det ble registrert fire avsporinger, mot åtte året før ogdet var ingen større branner i 2015 mot to i 2014.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen