Jernbaneverket anskaffer droner

Jernbaneverket anskaffer droner

I løpet av høsten 2015 planlegger Jernbaneverket å utlyse en anbudskonkurranse på rammeavtale for dronetjenester. Bakgrunnen for anskaffelsen er et stigende behov for inspeksjon av jernbanen som følge av økt fare for skred, ras, og flom. Slik inspeksjon foregår i dag ved hjelp av helikoptre som er dyrt, tidkrevende, og væravhengig.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Jernbaneverket (JBV) ønsker å øke beredskapen og redusere tiden det tar å få togtrafikken i gang igjen etter en uønsket hendelse. I dag er alternativet enten å sende inn helikoptre eller mannskap til fots for å få oversikt over hvilke gjenopprettende tiltak som skal utføres. Vi håper bruk av droner bidrar til å redusere tiden det tar før vi har oversikt over situasjonen, og når det er trygt å sende inn personell i området, innleder Knut Rusti-Jørgensen, kontraktsrådgiver i Jernbaneverket.

Jernbaneverket ønsker å bruke droner i fortløpende overvåkning av infrastrukturen. På denne måten håper de å kunne oppdage potensielle situasjoner før de skaper problemer.
– JBV ønsker også å bruke droner forbyggende slik at vi potensielt kan oppdage farer i terrenget før en situasjon utvikler seg. I tillegg vil droner sannsynligvis være et rimeligere alternativ enn bruk av helikopter, sier Rusti-Jørgensen.

Jobber med konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget er ikke klart ennå, men responstid vil være et sentralt tildelingskriterium i følge Rusti-Jørgensen.

– Videre er det viktig for JBV å avklare hvilke sensorer dronene kan bære med seg, hvordan informasjon formidles i sanntid og hvordan leverandørene eventuelt etterbehandler innsamlede data. Prisen vil selvsagt også vektlegges i prosessen, sier han.

Dialogkonferanse

JBV avholdt i slutten av august en dialogkonferanse med påfølgende én-til-én samtaler for de av leverandørene som ønsket dette.

– Listen over enkeltsamtaler ble overtegnet og vi avviklet om lag 25 slike enkeltmøter. Til sammen har i underkant av 60 leverandører meldt sin interesse for prosjektet, forteller han.

– Da leverandørene i hovedsak fokuserte på sine løsningsforslag i forhold til våre behov, og mindre på bedriftspresentasjon, er det vanskelig å si hva som skiller de ulike leverandørene.  Dette vil først bli tydelig etter at tilbudene er innlevert. Dette er åpenbart et marked i vekst med mange kreative deltakere, sier han.

Fornøyd med konkurransepreget dialog

For å innhente best mulig forslag til tekniske løsninger har Jernbaneverket avholdt en konkurransepreget dialog. Erfaringene med konkurransepreget dialog er over all forventning i følge Rusti-Jørgensen.

– Hensikten med dialogmøtene har vært å presentere et behov, for deretter å invitere markedet til å foreslå hvordan dette kan løses. Det er flere leverandører som har skissert ulike løsninger hvor teknologien de leverer kan bidra til å løse oppgaver på andre områder. Dette kan gi synergieffekter som vi ikke har tatt høyde for i dag, avslutter Rusti-Jørgensen.

Jernbaneverket håper å ha dronene i drift i løpet av denne vinteren.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen