Jernbanereform og vedlikehold av tog

Jernbanereform og vedlikehold av tog

Mantena ble i 2002 etablert som et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har bred kompetanse innen vedlikehold av skinnegående materiell som vil si alt fra tradisjonelle diesellokomotiver til moderne høyhastighetstog inkludert godstog, t-bane og arbeidsvogner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapets erfaring og kunnskap om vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering av ulike materielltyper for jernbaneselskaper i Norge og Sverige har gitt Mantena en unik markedsposisjon. Jernbanereformen som innebærer konkurranseutsetting av både drift og vedlikehold har gitt selskapet en uviss fremtid.

- Jernbanereformen har ikke bestemt hvem som skal eie togene. Dette påvirker naturligvis vår virksomhet siden det avgjør hvem som blir våre kunder i fremtiden, innleder Silje Nilsen, kontraktssjef i Mantena.

Politiske vedtak der detaljene ikke er avklart

Selskapet forventer at internasjonale aktører vil etablere seg i Norge, men vet ennå ikke hvordan konkurranseutsettingen vil gjennomføres.

- Vi går fra det som tilnærmet er en monopolsituasjon i Norge til å måtte konkurrere med andre aktører, og vi vet ikke hvem som blir kundene våre.

Regjeringen har uttalt at de skal gjennomføre store endringer i bransjen

- Det er spesielt å forholde seg til dette selv om vi har forberedt oss på konkurranse siden vi ble dannet i 2002. Det har lenge vært diskutert om det er operatøren eller vedlikeholder som skal konkurranseutsettes først. I tillegg er det EU-krav som må tas hensyn til, sier hun.

- Regjeringen har uttalt at de skal gjennomføre store endringer i bransjen. De ønsker å igangsette reformen i inneværende regjeringsperiode.

- Samtidig har man sagt at det enkleste er å ta ut Mantena av NSB, noe som kan skje raskt, sier hun, og legger til at Mantena stiller seg positive til endringen.

Togparken bedre enn infrastrukturen

I motsetning til infrastrukturen for jernbane er togparken i relativt god stand.

- Det er levert mange nye tog og det er planer for anskaffelse av flere nye tog. Dette gjør at togparken er bedre stilt enn infrastrukturen. Vi driver med vedlikehold og er utenfor selve anskaffelsesprosessene. Vi gjør det daglige vedlikeholdet mens de største ombygginger skjer i utlandet, sier Nilsen. Hun legger til at standarden på infrastrukturen gjør at nye tog ikke kan kjøre på alle strekninger.

Det er levert mange nye tog og det er planer for anskaffelse av flere

- Når det gjelder Jernbaneverkets kommende utrullingen av nytt signal- og trafikksystem, ERTMS, vil trolig Mantena bidra med montering på materiell.

Avanserte overvåkningssystemer

Mantena bruker avansert teknologi for overvåkning av den tekniske tilstanden på togene i drift.

- Tog har blitt som biler. Man kan sitte foran et dashboard å lese av tilstanden, man får forvarsler om det er ting som er i ferd med å gå galt. Vi følger tog som er i trafikk og leser av den tekniske tilstanden på tog som kommer inn, fortsetter Nilsen.

Det fases fortløpende ut gamle tog når det kommer inn nye

På grunn av økende behov for tog greier man ikke å erstatte alle gamle tog med nye.

- Det fases fortløpende ut gamle tog når det kommer inn nye. Samtidig vil behovet for antallet togseter øke, så vi får ikke faset ut like mange som vi får inn av nye tog. Siden totalbehovet er økende, gjøres det fortløpende oppgraderinger på de gamle togene, blant annet på de eldste togene som går i lokaltrafikken i Oslo, avslutter Nilsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen