Jernbanereform med mange milepæler i 2017

Jernbanereform med mange milepæler i 2017

- Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på plass fra nyttår. Dette gir en tydeligere organisering og ansvarsdeling i sektoren. Jernbanedirektoratet skal være den strategiske aktøren som har et overordnet ansvar for helheten på jernbanen. Bane NOR skal ha et helhetlig ansvar for all fysisk infrastruktur og eiendom, noe som i dag har vært spredt på flere aktører.

Samtidig blir flere underselskaper av NSB gjort om til selvstendige enheter underlagt Samferdselsdepartementet. Det gjelder billettselskapet Entur, som skal utarbeide et rute- og billettsystem for hele kollektiv-Norge, Mantena som driver togvedlikehold og et materiellselskap, som skal eie alle togsett.

Justert fremdrift i arbeidet med persontogtilbudene

Innen offentlig transport er anbud et vanlig virkemiddel for å sikre best mulig reisetilbud for skattebetalernes penger. Anbud blir blant annet benyttet innen luftfart, ferje- og hurtigbåttransport og busstransport. Det har i snart ti år vært konkurranse om godstransport på bane. I 2006 startet trafikken på Gjøvikbanen etter en anbudsrunde om persontogtilbudet, og Samferdselsdepartementet har gode erfaringer med dette.

Samferdselsdepartementet er nå i full gang med å tilrettelegge for anbud som skal gi best mulige togtilbud, men det er mye som må på plass for å sikre en god anbudsprosess. Departementet har derfor besluttet å justere fremdriften i dette arbeidet. Utkast til konkurransegrunnlag blir derfor ikke sendt ut på høring nå, slik det opprinnelig var planlagt. Tiden fremover vil bli brukt til å avklare enkelte elementer som Samferdselsdepartementet mener er viktige for å sikre suksess i anbudet:

  • Det er viktig at de nye statlige selskapene som skilles ut fra NSB får "satt seg". Selskapene kommer til å være underleverandører til togoperatørene som skal kjøre på jernbanen. Utsettelse gir prekvalifiserte togoperatører mer tid til å ha dialog med sine underleverandører før konkurransen starter.
  • Våren 2017 legger Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Arbeidet med stortingsmeldingen er i full gang, og det er hensiktsmessig å se konkurranseutsettingen i sammenheng med ny Nasjonal transportplan. Eventuelle utbyggingsprosjekter som blir prioritert på de aktuelle strekningene i trafikkpakke Sør kan få betydning for rutetilbudet.
  • Samferdselsdepartementet trenger mer tid til avklaringer for å kunne redusere usikkerheten både for ansatte og togoperatører som skal konkurrere om trafikkpakken. Dette gjelder blant annet spørsmål om pensjon, og hvordan NSB kan settes i stand til å konkurrere på like vilkår. Her er det igangsatt en prosess mot ESA for å avklare statsstøtterettslige spørsmål, og som vil ta noe tid.

Trafikkstart: Pakke Sør i desember 2018, pakke Nord i desember 2019

Samferdselsdepartementet holder fast på ambisjonen om trafikkstart ved ruteendring i desember 2018 for trafikkpakke Sør, som omfatter persontogtilbudene på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Opprinnelig var planen at trafikkstart for trafikkpakkene Sør og Nord skulle være samtidig, ved ruteendring i desember 2018. Som følge av at prosessen knyttet til konkurransen om trafikkpakke Sør er justert, blir det av kapasitetsmessige grunner utfordrende for togselskapene og Jernbanedirektoratet å arbeide med to konkurranser så å si samtidig.

Trafikkstarten for trafikkpakke Nord utsettes derfor med ett år, til desember 2019. Trafikkpakke Nord omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogene på Dovrebanen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen