Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Jernbaneforum 2015 samlet fagpersoner fra flere europeiske land og ga forsamlingen en grundig oppdatering på jernbanens rolle innen samfunnsutvikling.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Deltagerne fikk høre om erfaringer fra jernbaneutbygging i Sveits, Nederland, Sverige, og Norge. Gjennomgående for foredragene var utfordringer forbundet med reguleringsplaner og analyser av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved utbygging av jernbanen.

Jernbane som katalysator for regional utvikling

[factbox id="1"]

Bengt Nilsson, sjef for kollektivmyndighetene i Skåne, fortalte om deres strategi for utbygging av jernbanen i regionen frem mot år 2037. Deres tilnærming til kollektivtrafikk ser på togtrafikk som ryggraden for regional utvikling.

Regionens 1.3 millioner innbyggere inngår i Øresundregionens totalt 3.5 millioner innbyggere. Regionens satsning på kollektivtrafikk og spesielt jernbane har resultert i en vekst fra 70 millioner reiser i 1999 til 152 millioner reiser i 2013.

I deres arbeid har de sett på jernbane som et viktig verktøy for regional utvikling, spesielt med tanke på å tilrettelegge for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Utbyggingen har gitt bedre kapasitet og økt trafikk på jernbanen. De venter allikevel ikke å se full effekt av satsningen før om noen år.

Erfaringer med flere togoperatører

Sverige var det første landet i Europa som konkurranseutsatte persontrafikk på jernbanen. Fra 1. oktober 2010 har flere aktører konkurrert om operatørkontrakter på 1 år. Nilsson fortalte at den største utfordringen er kapasiteten på jernbanenettet. Spesielt har dette vært en utfordring for de meste trafikkerte rutene ved “peak hour”. I slike tilfeller må aktørene forhandle om hvordan trafikken fordeles.

Trafikkverkets oppgave er å vurdere samfunnsnytten. En av de store utfordringene er spørsmålet om hvordan internasjonal trafikk, fjerntrafikk og regional trafikk skal prioriteres. For trafikkverket har det vært viktig å få plass til både fjerntog og lokaltog. Nilsson konkluderte med at slike hensyn ikke har skapt problemer og at kombinasjonen fjerntog og lokaltog har foregått uten problemer.

Prosjektering av Ringeriksbanen

Lars Christian Stendal, strategidirektør i JBV, snakket om hvordan man kan oppnå mer effektiv planlegging gjennom å involvere innsigelsesmyndigheter tidlig i prosessen.

Ringeriksbanen planlegges i et område med mange kulturminner noe som gjør planleggingsprosessen komplisert. For å møte disse utfordringene er både riksantikvaren, miljødirektoratet, landbruksdirektoratet, og NVE involvert tidlig i prosessen.

Parallelle prosesser er et annet tiltak som gir raskere planprosess. Tidligere er utbyggingsplaner, reguleringsplaner, og kvalitetssikring gjennomført sekvensielt. Gjennom å kjøre disse prosessene parallelt forventer man byggestart 5 år tidligere.

Et annet moment Stendal tok opp er hvordan man beregner samfunnsøkonomiske gevinster ved utbygging av infrastruktur. Tradisjonelt beregnes samfunnsnytten basert på investeringskostnader. Stendal påpeker at dagens modelleringsverktøy ikke er gode nok. Han viste blant annet til hvordan Bergensbanen har tatt en større andel av kollektivtrafikken enn estimert.

Andre forhold som er vanskelig å beregne er konsekvenser av regional utvikling, et felles arbeidsmarked, og fordelene ved samhandling mellom industriene i regionen. En slik agglomerasjonseffekt vil gi store økonomiske gevinster konkluderte Stendal.

Mange spennende foredrag

I tillegg til disse foredragene var det fokus på grensekryssende godstrafikk med foredrag av blant annet John Juul Nielsen, tidligere direktør i Color Line Cargo, og Arne Fosen, administrerende direktør i Cargonet. Peter Butenschøn så på de historiske linjene og hvordan jernbanen er en forutsetning for industribyene og utbyggingen av regionsbyer.

Avslutningsvis presenterte jernbanedirektør Elisabeth Enger og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fremtidige perspektiv på konkurranselandskapet for jernbanenettet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen