Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Jernbaneforum 2015 samlet fagpersoner fra flere europeiske land og ga forsamlingen en grundig oppdatering på jernbanens rolle innen samfunnsutvikling.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Deltagerne fikk høre om erfaringer fra jernbaneutbygging i Sveits, Nederland, Sverige, og Norge. Gjennomgående for foredragene var utfordringer forbundet med reguleringsplaner og analyser av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved utbygging av jernbanen.

Jernbane som katalysator for regional utvikling

[factbox id="1"]

Bengt Nilsson, sjef for kollektivmyndighetene i Skåne, fortalte om deres strategi for utbygging av jernbanen i regionen frem mot år 2037. Deres tilnærming til kollektivtrafikk ser på togtrafikk som ryggraden for regional utvikling.

Regionens 1.3 millioner innbyggere inngår i Øresundregionens totalt 3.5 millioner innbyggere. Regionens satsning på kollektivtrafikk og spesielt jernbane har resultert i en vekst fra 70 millioner reiser i 1999 til 152 millioner reiser i 2013.

I deres arbeid har de sett på jernbane som et viktig verktøy for regional utvikling, spesielt med tanke på å tilrettelegge for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Utbyggingen har gitt bedre kapasitet og økt trafikk på jernbanen. De venter allikevel ikke å se full effekt av satsningen før om noen år.

Erfaringer med flere togoperatører

Sverige var det første landet i Europa som konkurranseutsatte persontrafikk på jernbanen. Fra 1. oktober 2010 har flere aktører konkurrert om operatørkontrakter på 1 år. Nilsson fortalte at den største utfordringen er kapasiteten på jernbanenettet. Spesielt har dette vært en utfordring for de meste trafikkerte rutene ved “peak hour”. I slike tilfeller må aktørene forhandle om hvordan trafikken fordeles.

Trafikkverkets oppgave er å vurdere samfunnsnytten. En av de store utfordringene er spørsmålet om hvordan internasjonal trafikk, fjerntrafikk og regional trafikk skal prioriteres. For trafikkverket har det vært viktig å få plass til både fjerntog og lokaltog. Nilsson konkluderte med at slike hensyn ikke har skapt problemer og at kombinasjonen fjerntog og lokaltog har foregått uten problemer.

Prosjektering av Ringeriksbanen

Lars Christian Stendal, strategidirektør i JBV, snakket om hvordan man kan oppnå mer effektiv planlegging gjennom å involvere innsigelsesmyndigheter tidlig i prosessen.

Ringeriksbanen planlegges i et område med mange kulturminner noe som gjør planleggingsprosessen komplisert. For å møte disse utfordringene er både riksantikvaren, miljødirektoratet, landbruksdirektoratet, og NVE involvert tidlig i prosessen.

Parallelle prosesser er et annet tiltak som gir raskere planprosess. Tidligere er utbyggingsplaner, reguleringsplaner, og kvalitetssikring gjennomført sekvensielt. Gjennom å kjøre disse prosessene parallelt forventer man byggestart 5 år tidligere.

Et annet moment Stendal tok opp er hvordan man beregner samfunnsøkonomiske gevinster ved utbygging av infrastruktur. Tradisjonelt beregnes samfunnsnytten basert på investeringskostnader. Stendal påpeker at dagens modelleringsverktøy ikke er gode nok. Han viste blant annet til hvordan Bergensbanen har tatt en større andel av kollektivtrafikken enn estimert.

Andre forhold som er vanskelig å beregne er konsekvenser av regional utvikling, et felles arbeidsmarked, og fordelene ved samhandling mellom industriene i regionen. En slik agglomerasjonseffekt vil gi store økonomiske gevinster konkluderte Stendal.

Mange spennende foredrag

I tillegg til disse foredragene var det fokus på grensekryssende godstrafikk med foredrag av blant annet John Juul Nielsen, tidligere direktør i Color Line Cargo, og Arne Fosen, administrerende direktør i Cargonet. Peter Butenschøn så på de historiske linjene og hvordan jernbanen er en forutsetning for industribyene og utbyggingen av regionsbyer.

Avslutningsvis presenterte jernbanedirektør Elisabeth Enger og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fremtidige perspektiv på konkurranselandskapet for jernbanenettet.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen