ITS og smart infrastruktur krever smartere sikkerhet

ITS og smart infrastruktur krever smartere sikkerhet

I rapporten “Transformational Smart Cities: cyber security and resilience” argumenterer sikkerhetsselskapet Symantec for økt fokus på sikkerhet ved implementering av ITS (Intelligent Transport Systems).

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet peker blant annet på behovet for å sikre ITS-løsninger mot kyberangrep, ta hensyn til personvern, og ikke minst bygge pålitelige og robuste løsninger. Vi tok en prat med teknologisjef Knut Evensen i Q-Free for å høre hvordan de jobber med ITS og hvilke tanker de gjør seg rundt sikkerhet.

Fra bomveier til avansert trafikkstyring

[factbox id="1"]

- ITS er et veldig bredt felt. Vi har jobbet med ITS siden begynnelsen og sett utviklingen hele veien. Frem til for tre år siden fokuserte vi på bomveisystemer, Road User Charging. Vi ønsket å utvide satsningsområdene til å inkludere ATMS (Advanced Transportation Management System) som handler om trafikkstyring, trafikklys, sensorer, logistikksystemer og infrastruktur for smarte biler, innleder Evensen.

- Vi har hatt kontakt med mindre bedrifter rundt i verden over lengre tid som vi valgte å kjøpe opp for å utvide kunde- og teknologibasen. Vi har i dag flere løsninger innen sensorteknologi, trafikktelling, vektsystemer, smarte parkeringssystemer, og trafikkontrollsentraler, sier han.

- Vi er store på trafikkontrollsentraler i USA og andre steder i verden. Dette er veitrafikksentraler som overvåker tunneler, broer, og lyskryss. I tillegg mottar de trafikkmeldinger og telefoner fra trafikanter samt utfører en rekke andre funksjoner, forklarer han.

Standardisering av informasjonsdeling

Det er mange aktører innen trafikkstyring og ITS. Utveksling og innhenting av informasjon krever fokus på sikkerhet og standarder. Ofte er det utfordringer forbundet med informasjonsdeling mellom konkurrerende aktører.

- Jeg jobber med standardisering og samarbeid med myndigheter. På europeisk nivå er det ITS-direktivet som bestemmer hvordan ITS skal utbygges og tilrettelegges for verdiøkende tjenester. Det finnes en god del standarder innen ITS, alt vi gjør i Q-Free er standardbasert, forteller Evensen.

- De meldingene som går mellom biler og fra bil til veikant er standardisert på globalt nivå. Det er allikevel forskjellige “dialekter” i Europa og USA. Vi jobber med harmonisering for å få dialektene så like som mulig, sier han.

- Alle bilprodusenter er i utgangspunktet enige om strukturen på meldingsnivå. Bil-til-bil og bil-til-veikant kommunikasjon på 5.9 GHz er likt, forteller Evensen.

Bransjen har jobbet i flere år gjennom mange politiske prosesser for å få frem eCall, standarden for sikkerhetsmeldinger. Nå er dette på vei til å bli implementert og det blir påbudt med eCall på alle nye biler i Europa fra 2018

- Utfordringene i dag går etter en annen skillelinje. Aktørene har egne interesser når det kommer til datafangst og de ønsker å beskytte data som blir generert av bilene. De gjør slike data tilgjengelig på egne portaler og vi må gå på de respektive bilprodusentenes portaler for å få ut deres data. Dette er en silo-tenkning som ikke er på linje med hva myndighetene ønsker, forklarer han.

- Myndighetene ønsker at data som blir generert eies av de som eier bilen og ikke de som har produsert bilen. Dette er et juridisk spørsmål. Den andre utfordringen er å kunne tilby lokale trafikktjenester i sanntid. For å gjøre dette må data som er generert av bilene brukes i kombinasjon med andre datakilder lokalt, forteller han.

Les resten av intervjuet i neste utgave av fagmagasinet Samferdsel & Infrastruktur.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen