Inviterer til workshop om ny E6

Inviterer til workshop om ny E6

Statens vegvesen inviterer i samarbeid med Lillehammer kommune til workshop i starten av desember. Hensikten er å se på forholdet mellom ny E6 og byutvikling i Lillehammer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom - Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

[factbox id="1"]

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

- Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta på denne workshopen, som er viktig for det videre planarbeidet med nye E6 forbi Lillehammer, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad.

- Vi har i samarbeid med Lillehammer kommune invitert et utvalg lag og foreninger, næringsliv og myndigheter til samlinga, og mener at vi har sikret en stor bredde i deltagelsen. Det er dessverre ikke plass for at flere enn de som er invitert kan melde seg på. Blant de inviterte er eiendomsselskaper, Strandtorget, Lillehammer Næringsforening, Lillehammer-regionen Vekst, Jernbaneverket, Visit Lillehammer og Naturvernforbundet. I tillegg er GD og Lillehammer Byavis invitert til dagen, for å ivareta åpenhet rundt planleggingen og bidra til en kunnskapsbasert diskusjon om planprosessen også i media, forteller Hjelmstad.

Medvirkning og innspill

Når konsekvensutredningen som nå pågår er ferdig, vil denne sendes ut på høring – og i forbindelse med dette vil det som ellers være mulighet for innspill/kommentarer. Planen er forventet sendt på høring våren 2017.

De formelle kravene til planprosess for kommunedelplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 11-12 – 11-18.  Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i pbl kapittel 5.

Det skal legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter, grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Ved høring av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er det særlig ønskelig med innspill om overordna prinsipper for vegprosjektet herunder valg av trase, vegstandard og plassering av kryss.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen