Inviterer til workshop om ny E6

Inviterer til workshop om ny E6

Statens vegvesen inviterer i samarbeid med Lillehammer kommune til workshop i starten av desember. Hensikten er å se på forholdet mellom ny E6 og byutvikling i Lillehammer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom - Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

[factbox id="1"]

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

- Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta på denne workshopen, som er viktig for det videre planarbeidet med nye E6 forbi Lillehammer, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad.

- Vi har i samarbeid med Lillehammer kommune invitert et utvalg lag og foreninger, næringsliv og myndigheter til samlinga, og mener at vi har sikret en stor bredde i deltagelsen. Det er dessverre ikke plass for at flere enn de som er invitert kan melde seg på. Blant de inviterte er eiendomsselskaper, Strandtorget, Lillehammer Næringsforening, Lillehammer-regionen Vekst, Jernbaneverket, Visit Lillehammer og Naturvernforbundet. I tillegg er GD og Lillehammer Byavis invitert til dagen, for å ivareta åpenhet rundt planleggingen og bidra til en kunnskapsbasert diskusjon om planprosessen også i media, forteller Hjelmstad.

Medvirkning og innspill

Når konsekvensutredningen som nå pågår er ferdig, vil denne sendes ut på høring – og i forbindelse med dette vil det som ellers være mulighet for innspill/kommentarer. Planen er forventet sendt på høring våren 2017.

De formelle kravene til planprosess for kommunedelplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 11-12 – 11-18.  Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i pbl kapittel 5.

Det skal legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter, grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Ved høring av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er det særlig ønskelig med innspill om overordna prinsipper for vegprosjektet herunder valg av trase, vegstandard og plassering av kryss.

Til toppen