Investeringsløft for strømnettet skaper rundt 30 000 årsverk

Investeringsløft for strømnettet skaper rundt 30 000 årsverk

Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet kan skape om lag 30 000 årsverk i Norge ifølge ny rapport. Investeringsløft for strømnettet og verdiskaping var blant hovedtemaene da konsernsjef Auke Lont åpnet Statnetts høstkonferanse i dag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

De neste fem årene vil Statnett investere 40-55 mrd. kroner i strømnettet. Det er den største opprustingen og utviklingen av kraftsystemet siden oppbyggingen av landet etter krigen. Moderniseringen av strømnettet er helt nødvendig for å sikre trygg strømforsyning, gode klimaløsninger og økt verdiskaping for fremtiden.

- Vi er i gang med et historisk investeringsløft for kraftsystemet. Dette vil skape store verdier som tryggere strømforsyning og mer fornybar energi. Det vil også legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser over hele landet, både mens anleggene bygges og når det nye strømnettet tas i bruk, sier Lont.

Statnetts planlagte nettprosjekter mot 2025 kan skape ringvirkninger tilsvarende om lag 30 000 årsverk i Norge i byggefasen, viser en fersk rapport som THEMA Consulting Group har utarbeidet på oppdrag for Statnett. I tillegg kommer verdiskapingen som nettprosjektene legger til rette for når anleggene er i drift.

Rapporten som tar utgangspunkt i Statnetts utbyggingsprosjekt av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal, viser at om lag 40 prosent av disse årsverkene tilfaller lokalt og regionalt næringsliv.

Det er gledelig å se at lokalt og regionalt næringsliv er konkurransedyktige

- Det er gledelig å se at lokalt og regionalt næringsliv er konkurransedyktige og at våre nettprosjekter på den måten bidrar til sysselsetting i kommunene der nettutbyggingen pågår, sier Lont.

Effektiviseringsarbeid gir resultater

Statnett jobber aktivt for at det kommende investeringsløftet skal skje så effektivt som mulig. Ifølge Lont ser vi allerede resultater som følge av systematisk arbeid for å holde kostnadsnivået nede.

Vi løfter hver stein for å finne måter vi kan jobbe mer effektivt på

- Vi løfter hver stein for å finne måter vi kan jobbe mer effektivt på. Vi har blant annet redusert tidsbruken fra investeringsbeslutning til byggeprosjektene er ferdigstilt og kan avsluttes med hele 40 prosent fra 2013 til i dag. Det er en av gevinstene av arbeidet vi gjør. Kortere gjennomføringsperiode gir reduserte kostnader og samfunnet kan raskere dra nytte av økt nettkapasitet.

For Statnett gir også bevisst satsing på å utvikle leverandørmarkedet god avkasting. Gode tilbud fra leverandører kombinert med valg av kostnadsbesparende teknologi, gjorde at Statnett kunne nedjustere kostnadsestimat for Vestre korridor-prosjektet fra 8-10 mrd. kroner til 7,1-8,5 mrd. kroner.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen